ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
INFRA İNGUİNAL BY-PASS UYGULAMALARI VE SONUÇLARI
Dr. K.DOĞAN, Dr. M.KAPTANOĞLU, Dr.Y.M.AKSOY, Dr. A.ÖNEN, Dr. H.BAŞEL, Dr. Ş.MANDUZ
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ SİVAS-TÜRKİYE
GİRİŞ

Infrainguninal tıkayıcı damar lezyonlarının cerrahi tedavisinde en sık uygulanan yöntem bypass’dır. Bu amaçla hastanın kendi venleri ve PTFE en sık kullanılan graftlerdir. Kliniğimizde kullandığımız ven ve PTFE graftlerin açık kalma sürelerini karşılaştırdık ve bunu etkileyen faktörleri inceledik.

MATERYAL METOD

Mart 1990 ile Haziran 1996 tarihleri arasında C.Ü.T.F. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında infrainguinal damar lezyonu nedeniyle opere edilen 60 olgunun kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi. Kullanılan greft cinsine göre hastalar gruplandırıldı. Takip süresince greftlerin açık kalma oranları tespit edildi ve sonuçlar karşılaştırıldı.

SONUÇ

Opere edilen hastaların 3’ü kadın, 57’si erkektir. Hastaların en genci 26, en yaşlısı 85 yaşındadır (ortalama yaş 52). Hastaların 36’sı aterosklerozis obliterans, 22’si Burger, 2’si anevrizma (aterosklerotik), tanılarıyla opere edilmiştir. Ellidokuz hastaya toplan 67 adet ınfrainguinal by-pass yapılmıştır. By-passların 19’unda PTFE, 1’inde dacron, 3’ünde human umblikal ven, 4’ünde (21 insitu, 23 reverset) saphen ver greft materyali olarak kullanıldı. By-pass lokalizasyonlarının 48’i femoropopliteal, 3’ü femorotibialis anterior, 5’i femorofemoral, 1’i popliteopopliteal, 10’u popliteotibialis anteriordur. Olguların en kısa izlem süresi 3 ay en uzun 36 aydır. Ortalama izlem süresi 6 aydır. Hastalarda görülen toplam greft oklüzyonu oranı %12 (8)dir. Oklüzyon oranları PTFE greftlerde %16 (3), “insitu” by-pass yapılan safen ven greftlerinde % 9.5 (2), “reversed” safen ven by-pass yapılan greftlerde ise %9.5 (2) tur. Oklüzyon nedenleri arasında birinci sırayı greft trombozu almaktadır (%50) ve intimal hiperplazi ile primer patolojinin lümeni tıkama oranları % 25’dir. Literatür bilgileri ile uyumlu olarak safen ven greftlerinde açık kalma oranı protez greftlerden yüksek bulunmuştur. “İnsitu” safen by-pass ile “reversed” safen by-pass açık kalma oranları eşitse de “insitu” by-passları daha ferifere ve genellikle “runoff’u” kötü olan hastalara yaptığımız için sonuç “revesed” by-pass’a göre daha başarılı olarak yorumlanabilir.

Viewed : 250
Downloaded : 0