ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
KORONER BYPASS YAPILAN OLGULARDA SUPRAVENTRİKÜLER ARİTMİLERİN PROFİLAKSİSİNDE SOTALOL İLE DİGOKSİN’İN KARŞILAŞTIRILMASI
B. UĞURLU, Ö. OTO, E. HAZAN, N. SARIOSMANOĞLU, H. ÇATALYÜREK, E. SİLİSTRELİ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi A.B.D. İZMİR

GİRİŞ

Bir çalışma ile beta blokör etkiside olan yeni bir klas III antiaritmik olan sotalol’un koroner bypass cerrahisi sonrası görülen supraventriküler aritmilerin profilaksisinde kullanımını değerlendirmek ve digoksin ile karşılaştırmak amacıyla yapıldı.

MATERYAL METOD

Bu prospektif randomize çalışmada normal veya hafif bozuk sol ventrikül fonsiyonları olan ve pulmoner fonksiyonları normal olan koroner bypass planlanan olgular 3 gruba ayrıldılar. Grup I’de 28 hasta kontrol grubunu oluşturuyordu ve profilaktik hiçbir ajan verilmedi. Grup II’deki 32 hastaya profilaktik olarak idame dozundan digoksin verildi. Grup III’deki 23 hastaya ise 80-160 mg/gün arasında değişken dozlarda sotalol verildi. Profilaktik ilaçlar oral olarak ekstubasyonu takiben başlandı. Supraventriküler aritmi gelişen hastalar kaydedildikten sonra standart tedavi protokolü uygulandı. Hastalar postoperatif 7 gün izlendiler tüm olgularda postoperatif 36-48 saat kardiyak indeks (CI), pulmoner kapiller wedge basıncı (PCWP), pulmoner arter basıncı (PAP) 4 saatlik intervallerle izlendi. Gene tüm olgularda kan basınca (KB), nabız, 7 gün boyunca 4 saatlik intervallerle değerlendirildi. Günde 1 kez kan gazı ve hematokrik ölçümleri kaydedildi.
Kontrol grubunda izlem süresince 5 olguda atriyal fibrilasyon gelişti (%17.4). Digoksin grubunda bu oran 4 olguyla %12.5’ken sotatol grubunda 1 olguyla %4.3’tü. Postoperatif toplam ortalama kalp hızı ise kontrol grubunda 102.6±10.6/dk, digoksin grubunda 94.7±12.4/dk, sotalol grubunda ise 72.3±8.6/dk. idi. Digoksin ile kontrol grubu arasında istatistiki fark yokken sotalol grubuyla vardı (p=0.014). Kan basıncı sotalol grubunda 105.8±13.2mmHg, kontrol grubunda 132.6±16.2mmHg. digoksin grubunda ise 126.8±15.3mmHg idi. Sotalol grubu ile her iki grup arasında anlamlı fark vardı (p=0.026). CI, PCWD, PAP, pO2, pCO2 değerleri her üç grup için benzerdi. Sotalol grubunda 5 hasta oluşan yan etkiler nedeniyle çalışma dışı bırakıldı.

SONUÇ

Çalışmamızın sonuçlarına göre profilaktik sotalol uygulaması ile koroner bypas yapılan olgularda atriyal fibrilasyon insidansının düştüğünü saptadık. Gene sotalol ile kan basıncı ve nabız sayısında anlamlı düşme vardı. Ancak özellikle pulmoner komplikasyonlar nedeniyle 5 olguyu çalışma dışı bırakmak zorunda kaldık. Kullanılan düşük dozlarda ve seçilmiş olgularda bile postoperatif dönemde oldukça sık görülen bu sorun nedeniyle tüm koroner bypas olgularında profilaktik olarak kullanılması daha ayrıntılı olarak incelenmelidir.
Viewed : 287
Downloaded : 0