ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
POSTERİOR SAĞ TORAKOTOMİ İLE PEDİATRİK KALP CERRAHİSİ: YENİ BİR YAKLAŞIM
E. Belli, L.Houyel, J. Petit, S. Nour, C. Planche.
Centre Chirurgical Marie Lannelongue, Le Plessis Robinson, France
GİRİŞ

Günümüzde kardiyak defektlerin cerrahi olarak kapatılması çok küçük yaşta ve mükemmel sonuçlarla mümkün olmaktadır. Çocuklar ameliyat sonrası normal bir yaşam sürdürebilmekle birlikte, sternotomi eskar dokusu, özellikle kız çocuklarda, önemli psikososyal sorunlara neden olabilmektedir.

MATERYAL METOD

Temmuz 1993 ile Mayıs 1996 tarihleri arasında 67 (58 kız) çocuk hastaya sağ posterior torakotomi ile açık kalp cerrahisi uygulandı. Kardiyak defekte izole sağ atriyotomi ile müdahale temel eleme kriterini oluşturuyordu. Defekt 63 hastada ASD (5 assosiye parsiyel pulmoner venöz dönüş anomalisi) ve 4 hastada VSD’ydi. Ortalama yaş 5.7+/-3 (0.5-14) idi. Hasta sol lateral dekubitus pozisyonunda olup insizyon 6. interkostal mesafe seviyesinde ve önde posterior aksiller hattı aşmayacak şekilde uygulandı. Standart aortik ve kava kanülasyonu uygulandı. Müdahale kross-klampsiz hipotermik fibrilasyon (59 hasta) veya aorta klampajı ve kardiyoplejik arrest (8 hasta) ile yapıldı. VSD’ ler trikuspid kapak yoluyla kapatıldı.

SONUÇ

Bir hasta postoperatif 1. günde tekrar ameliyata alınıp ASD’si yeniden açıldığı halde refrakter pulmoner hipertansiyon krizi nedeniyle kaybedildi. Bir hastada rezidüel şant ve bir diğerinde geçici sol ventrikül disfonksiyonu görülen erken komplikasyonlardı. Geç komplikasyon görülmedi. Son muayenede tüm hastalar asemptomatikti. Bu yaklaşım belirgin estetik avantajın yanı sıra hastaya ek risk oluşturmamakta ve sağ artiyotomiyle tedavisi mümkün tüm izole kardiyak patolojilerde güvenle uygulanmaktadır.

Viewed : 248
Downloaded : 0