ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
BÜYÜK DAMARLARIN TRANSPOZİSYONU, VSD, PULMONER DARLIK KOMBİNASYONUNDA LECOMPTE MODİFİKASYONU
T. Sarıoğlu, B. Kınoğlu, T. Yıldön, G. Batmaz, A. Sarıoğlu, R. Olga
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kalp-Damar Cerrahisi İSTANBUL
GİRİŞ

Enstitümüzde, Mart 1996-Temmuz 1996 tarihleri arasında büyük damarların transpozisyonu (TGA), subaortik ventriküler septal defekt (VSD), valvüler ve subvalvüler pulmoner darlık (PS) tanıları ile yaşları 3.5 ay ile 11 yıl arasında değişen 3 hastada Lecompte modifikasyonu uygulanarak anatomik korreksiyon gerçekleştirildi.

MATERYOL METOD

Bu prosedürde, sağ ventriküler (RV) yaklaşımla intrventriküler septal defektin anterosüperior bölgesi ve outlet septum rezeke edilerek 20mm’lik hemashields greften hazırlanan intrakardiyak tünel ile sol ventrikül –aort kominikasyonu sağlandı. Daha sonra her iki büyük damar transsekte edilip, Lecompte manevrası ile pulmoner arter aortanın önüne geçirildi. Proksimal ve distal aorta pulmoner arterin arkasında konnekte edildi. Ana pulmoner arterin proksimal kısmı kapatılıp, distal kısmına ise 2 olguda 19 ve 21 numara stentless Baxter/Carpentier –Edwards Prima biyoprotez implante edildi. Hemashields dacron tüp greftlerden hazırlanan parçalar yardımı ile RV – biyoprotez devamlılığı sağlanarak RV outflow rekonstrüksiyonu tamamlandı. Ameliyat sonrası dönemde yapılan ekokardiyografik incelemelerde her üç hastada da, sol ventrikül kontraksiyonlarının iyi olduğu, intrakardiyak tünel intakt ve ekstrakardiyak kapaklı konduitlerin kusursuz fonksiyone olduğu tespit edildi.

SONUÇ

TGA+VSD+PS bulunan ve ekstrakardiyak konduitle tamir yapılacak vakalarda . Rastelli operasyonu gibi diğer konduit kullanılan tekniklerle karşılaştırıldığında;Lecompte prosedürü veya modifikasyonlarının küçük yaş grubunda da uygulanabilir olması, sağ ventriküler çıkım yoluna korunmasına olan katkısının yanısıra, operasyonu sonrası konduitin gerek toraks içindeki pozisyonu, gerekse boyutu ile doğrudan ilişkili uzun dönem komplikasyonların (king, trombus) görülme sıklığı ve reoperasyon riskinin daha az olması dikkate alındığında tercih edilmesi gereken bir yöntem olduğu kanaatindeyiz.

Viewed : 52
Downloaded : 0