ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
KARDİYOVASKÜLER OPERASYONLARDA SİRKÜLATUAR ARRESTİ BAŞLATMADA REKTAL ISI İLE ELEKTROSEREBRAL SESSİZLİĞİN (ECS) KARŞILAŞTIRILMASI
Atay Y., Yağdı T., Posacıoğlu H., Tetik Ö., Özkısacık E., Alat İ., Çıkırıkçıoğlu M., Alayunt A., Durmaz İ., Yüksel M., Telli A., Büket S., Bilkay Ö.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Bornova/İzmir, TÜRKİYE

GİRİŞ

Çeşitli kardiyak ve aortik patolojilerin tedavisi sırasında kullanılan derin hipotermi, total sirkülatuar arrest ve retrograd serebral perfüzyonun güvenilir sınırlarda yapılabilmesi için belirli bir rektal ısı derecesi olup olmadığını araştırmak ve bunu elektroensefalografi (EEG) monitorizasyonu ile karşılaştırmak amacı ile bu çalışma planlandı.

MATERYAL METOD

1.11.1993 ve 1.3.1996 tarihleri arasında kliniğimizde opere edilen 39 asendan ve arkus aorta hastalığı olgusu çalışmaya alındı. Hastalardan 23 tanesi akut tip I, I tanesi akut tip II, 3 tanesi kronik tip I ve3 tanesi koronik tip II diseksiyondu 8 hasta asenden ve arkus, 1 hasta arkus aorta anevrizması idi. Hastaların ortalama yaşı 52.8(23-71)’di 28 hasta erkek ve 11 hasta kadındı. Tüm hastalar derin hipotermik total sirkülatuar arrest ve retrograd serebral perfüzyon kullanarak opere edilmişlerdir. Ayrıca rutin olarak EEG monitorizasyonu yapılmıştır. Sirkülatuar arrest hastaların pupillerininin fiks dilate olduğu ve elektroseberal sesizliğin (ECS) bulunduğu an başlatılmıştır. Bu esnadaki rektal ısılar kaydedilmiştir.
Hasların ortalama sirkulatuar arrest süresi 32.1 ±13.46 dakikadır. (12-74). Ortalama bypass süresi ise199.4± 55,98 dakikadır. (128-409) Sirkulatuar arresterin başlatıldığı ve ECS’nin olduğu andaki ortalama rektal ısı 16.3±1.82 °C’dir (10-19). 39 hastadaki rektal ısının standart sapması 1.82, varyansı 3.32, değişim katsayısı %11.04 ve güvenilirlik aralığı %82 olarak bulunmuştur. Standart sapmanın ve varyansın yüksek bir düzeyde bulunması, değişim katsayısının %10’un üzerinde saptanması ve güvenilirlik aralığının %95’in altında olması sirkulatuar arresti başlatmada belirli bir rektal ısı düzeyinin bulunmadığını istatistiksel olarak göstermektedir. Çalışmadaki hastaların 1 tanesi peroperatuar düşük kardiyak debi nedeniyle kaybedilmiştir. Postoperatif dönemde 1 hastada kuadripleji, 7 hastada uzamış solunum tedavisi, 3 hastada intensinal sepsis, 3 hastada kanama nedenli revizyon, 6 hastada artial fibrilasyon ve 1 hastada düşük kardiyak debi gözlenmiştir. İntestinal sepsis olan 3 hasta, düşük kardiyak debi olan 1 hasta, solunum yetmezliği ve beraberinde sepsis gelişen 1 hasta postoperatif dönemde kaybedilmiştir.

SONUÇ

Elde ettiğimiz sonuç sirkulatuar arresti başlatmada rektal ısıya bakarak karar vermenin güvenilir bir yöntem olmadığını göstermektedir. EEG monitorizasyonu ve pupillerin dilatsyonunun izlenmesi bu konuda daha güvenilir bir yöntemdir.
Viewed : 57
Downloaded : 0