ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
TOTAL SİRKULATUAR ARREST SIRASINDA UYGULANAN RETROGRAT SEREBRAL PERFÜZYON İÇİN ALTERNATİF BİR YÖNTEM
B. SÖNMEZ, O. BAYINDIR, B. POLAT, B. AKPINAR, C. ABBASOĞLU, M. ÜNAL, E. CAKALI
Florence Nightingale Hastanesi – İstanbul

GİRİŞ

Aort anevrizma cerrahisinde derin hipotermide total sirkulatuar arrest yöntemi bu ameliyatların vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu sırada uygulanan retrograt serebral perfüzyonun yararları birçok çalışma ile belirlenmesine rağmen uygulama güçlükleri, ameliyat masasında çok karmaşık tubing setlerin gerekmesi, daha önemlisi tecrübe gerektirmesi nedeni ile sık kullanılmamaktadır.

MATERYAL METOD

Açık kalp ameliyatlarında kullanılan retrograt kardiopleji katateri, sağ atriumdan sokularak VCS içine yerleştirilir. Bu kateterin ucu femoral arter ile ince bir plastik katater kullanılarak birleştirilir. Ameliyat boyunca gerekli olan VCS basıncı gene kardiopleji katateri aracılığı ile takip edilebilir. Total sirkülatuar arrest sırasında VCS’e turnike konduktan sonra femoral kanüle klemp konularak 25-300 cc/dak 25 mmHg VCS basıncı sağlanan bir perfüzyon sağlanır.

SONUÇ

Bu yöntemin uygulandığı 4 hastada hiçbir nörolojik defisit saptanmadı.
Viewed : 272
Downloaded : 0