ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner Cerrahisinde Miyokard Koruma Yöntemlerinin Postoperatuvar Hemodinamiye Etkileri
Dr. Murat Demirtaş, Dr. Hacı Akar, Dr. Fehime Karakoç, Dr. Rafen Günay, Doç. Dr. Sabri Dağsalı, Dr. Sümer Tarcan
Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, İstanbul
Devamlı normotermik kanlı kardiyopleji (Gr I), intermittent soğuk antegrad kristalloyid kardiyopleji (Gr II) ve intermitent soğuk antegrad+retrograd kristalloyid kardiyopleji (Gr III) yöntemleri prospektif olarak toplam 110 aorto-koroner bypass olgusuna uygulanarak ameliyat öncesi ve sonrasi hemodinamik, enzimatik ve klinik bulgular karşılaştırıldı.

Gr I ortalama yaşı 57.06±9.13 olan 26 erkek, 4 kadın toplam 30; Gr II ortalama yaşı 56.97±9.00 olan 34 erkek, 6 kadın toplam 40; Gr III ortalama yaşı 55.20±9.44 olan 29 erkek, 11 kadın toplam 40 olgudan oluştu. Hasta başına düşen distal anastomoz (d.a) sayıları sırasıyla şöyle hesaplandı: 2.83±0.79; 2.75±0.89; 2.30±0.88 d.a/hasta. Grupların kros klemp ve vücut dışı dolaşım süreleri ile preoperativar ve postoperativar maksimal CK-MB düzeyleri anlamlı farklılıklar göstermiyordu. Postoperatuvar LVSWI, RVSWI, PVR değişmeleri 3 grupta da preoperatuvar döneme göre istatistiksel anlam ifade etmiyordu.

Postoperatuvar CI her 3 grupta anlamlı ölçüde yükseldi (Gr I= 2.4+0.57/2.90+0.62, p<0.01; Gr II: 2.38±0.37/3, 07±0.56, p<0.01; Gr III: 1.90±0.32/2, 43±0.81 L/dk/m2, p<0.05). Postoperatuvar SVR tüm gruplarda anlamlı ölçüde düşük bulunmakla birlikte (Gr I: 1676, 04±594, 10/1234, 96±323, 80, p<0.001; Gr II: 1663±479.55/1031, 11±342, 77, p<0.02; Gr III: 1998, 45±630, 13/1480, 27±492.09 dynes. san. cm-5, p<0.05) istatistiksel olarak en belirgin fark Gr I’de izlendi. Ancak pozitif inotrop ve vazopressör gereksinimi bakımından gruplar arasındaki değişkenlik (3.33%, 2.5%, 7.5%) istatistiksel anlam taşımıyordu. IABP gereksinimini ve peroperatuvar ventriküler myokard enfarktüsü oranları gruplara göre sırasıyla şöyle belirlendi: Gr I’de 10% ve 3.33%; Gr II’de 10% ve 2.5%; Gr III’de 5% ve 2.5%. Postoperatuvar ve/veya atriyal aritmiler en sık Gı I’de (40%) görülürken, diğer 2 grupta bu oran 10 idi (p<0.01). Gr II ve Gr III’de birer hastaya kalıcı pace maker konmak zorunda kalındı.

Erken mortalite gruplarda sırasıyla 3.33%, 5%, 2.5% olarak belirlenirken, anlamlı fark gözlenmedi.

Sonuç olarak, preoperatuvar CI’i diğer gruplara göre anlamlı (p<0.01) ölçüde düşük olmasına rağmen Gr III’ün en iyi hemodinamik ve klinik neticeler verdiği söylenebilir.

Viewed : 323
Downloaded : 0