ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Primer Mediasten Kitleleri
Dr. Kadir Sağdıç, Prof. Dr. Ziya G. Özer, Dr. Davut Saba, Dr. Haşim Üstünsoy, Prof. Dr. Mete Cengiz, Doç. Dr. Hayati Özkan
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Bursa
Mediastinal kitleler enteresan tanı ve tedavi problemleri gösterirler. Özellikle son yirmi senede radyolojideki gelişmeler bilgisayarlı tomografi, magnetik rezonans, radyoizotopluscanning, immünohistokimyasal tanıdaki ilerlemeler, radioimmun assaydeki değişmeler, yeni elektron mikroskop teknikleri, perkütan iğne biopsisi imkanı, DSA vs. bu kitlelerin preoperatif olarakcinsini, büyüklüğünü ve komşu organlarla ilişkisini saptamada çok yararlı olmuşlar ve primer cerrahi tedaviyi selektif kullanır hale getirmişlerdir. Cerrahive anestezi tekniklerindeki ilerlemeler, operatif morbidite ve mortaliteyi azaltmıştır. Son yıllardaki radyoterapi ve kemoterapideki gelişmeler, bazı tümörlerin (Lenfoma ve germ cell tümörleri) nonoperatif tedavilerini mümkün kıldıkları gibi, tümör biopsisinin daha iyi anlaşılması ileberaber olarak malign tümör hastalarına daha iyi bir survi imkanı sağlamışlardır.

Kliniğimizde son 15 yılda teşhis ve tedavi ettiğimiz toplam 262 mediastinal kitleden, 211 sekonder kitleyi hariç tutarak, 51 primer mediasten kitlesini, yukarıdaki esasları göz önünde tutarak inceledik ve sonuçları sunduk.

Viewed : 78
Downloaded : 0