ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner Cerrahi Öncesi İnternal Mammarya Arterin Kullanılabilirliğinin Renkli Doppler Sonografi ile Değerlendirilmesi
Op. Dr. Fuat Bilgen, Op. Dr. Cem Alhan, Dr. Mustafa İdiz, Op. Dr. Fikri Yapıcı, Op. Dr. Erdoğan Demiray, Doç. Dr. Azmi Özler
Prof.Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi , İstanbul
Ocak 1994-Şubat 1994 tarihleri arasında merkezimizde koroner bypass cerrahisi programına alının peşpeşe 40 hastanın sol internal mamarya arterleri (İMA) preoperatif transtorsik B-Mode ve Doppler spektrum analizi ile incelendi.

Olguların tümünde İMA’yı görüntülemek mümkün oldu.Yapılan ölçümlerde 1. interkostal aralık (İKA)’da İMA eksternal çapı 2.93+0.05 mm (ort±St hata) bulunurken,peroperatif olarak yapılan ölçümlerde 2.935±0.05 mm olarak bulunmuştur.Bu değerlere göre korelasyon katsayısı 0.914 olarak saptanmıştır. Bu bulguların ışığı altında tronstorasik B-mode ve Doppler spektrum analizinin preoperatif İMA değerlendirilmesinde kolay, ucuz ve güvenilir bir noninvaziv yöntem olduğu sunucuna varıldı. Bu tekniğin özellikle daha önce medyan sternotomi geçirmiş olgularda, atherosklerotik lezyonları olan diabetik hastalarda ve malignite nedeniyle mediasten radyoterapisi yapılmış olgularda faydalı olacağı inancındayız.

Viewed : 373
Downloaded : 0