ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Serum Magnezyum Düzeylerinin Kardiyak Aritmilerdeki Etkisi
Uzm. Dr. A. Aral, Doç. Dr. N. T. Eren, Doç. Dr. T. Çorapçıoğlu, Doç. Dr. A. Uysalel, Doç. Dr. B, Kaya, Doç. Dr. K. Uçanok, Doç. Dr. Ü. Özyurda, Prof. Dr. H. Akalın
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbn-i Sina Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı,Ankara
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbn-i Sina Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda 1 Ağustos 1993-1 Şubat 1994 tarihleri arasında açık kalp ameliyatı geçiren 100 hasta üzerinde postoperatif hipomagnezemi gelişimi ve hipomagnezeminin aritmilerle olan ilişkisini incelemek amacıyla çalışma yapılmıştır.

Hastalar iki gruba ayrılmışlardır. Kontrol grubundaki 50 hasta rastgele seçilmiş, diğer grup ise postoperatif 12. saatte serum magnezyum düzeyi düşük bulunan ve intravenöz replasman yapılan 50 hastadan oluşturulmuştur (100cc %5 Dextrose içinde 2.5 mgr./kg Mg SO4 2 Saat süre ile infüzyon şeklinde verilmiştir).

Kontrol grubundaki 50 hastanın preoperatif dönemde 8’i (%16) hipomagnezemik iken, postoperatif dönemde 37’si (%74 ) hipomagnezemik bulunmuştur (p<0.05).

Postoperatif dönemde kontrol hasta grubundaki 37 hipomagnezemik hastanın 157inde (%40.54), 13 normomagnezemik hastanın ise 2’sinde (%15.38) değişik tip ve derecelerde yeni aritmilersaptanmıştır (p<0.05). Aynı şekilde mağnezyum verilen grupta bulunan 50 hipomagnezemik hastanın 22’sinde magnezyum infüzyonu öncesinde aritmiler görülmüştür.

Antiaritmik ilaç uygulanma süresi kontrol hasta grubundaki hipomagnezemik ve aritmisi olan 15 hasta için 5.5±2.2 gün iken, magnezyum verilen gruptaki aritmisi olan 22 hasta için 2.7±1.6 gün olarak bulunmuştur (p<0.05).

Antiaritmik ilaç uygulama süresi kontrol hasta grubundaki hipomagnezemik ve aritmisi olan 15 hasta için 5.5±2.2 gün iken, magnezyum verilen gruptaki aritmisi olan 22 hasta için 2.7±1.6 gün olarak bulunmuştur (p<0.05).

Viewed : 226
Downloaded : 0