ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Tüberküloz Ampiyemde Tedavi Yaklaşımları ve Operasyon Zamanlaması
Op. Dr. Canan Şenol, Op. Dr. Muharrem Çelik, Op. Dr.Aziz Uysal, Op. Dr. Semih Halezeroğlu, As. Dr. Şenol Ürek, As. Dr. Altuğ Koşar, Uzm. Dr.Benan Çağlayan, As. Dr.İrfan Sancaklı, As. Dr. Gökhan Hacıibrahimoğlu, Doç. Dr. Bülent Arman
Heybeliada Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahi Merkezi, İstanbul
Tüberküloz ampiyem klinik seyri, radyolojik ve laboratuar özellikleri, kronikleşme potansiyeli ve komplikasyonların görülme sıklığı açısından nonspesifik ampiyemdan daha ağır seyreden birhastalıktır. Tanısı plevral sıvıda tüberküloz basilinin bulunması ile kesinlik kazanır.

Kliniğimizde Ocak 1987-Haziran 1994 yılları arasında plevral ampiyem tanısı konan 309 olgudan 271 (%87.7)’si nontüberküloz ampiyem, 38 (%12.3) si ise tüberkülöz ampiyem idi.

En küçük yaş 16, en büyük yaş 76, ortalama yaş 25 olan tüberküloz ampiyemli olguların 7’si kadın , 31 ‘i erkek idi. Bir olgu hariç tüm olgulara pyopnömotoraks nedeni ile ilk tedavi yöntemi olaraktüp torakostomi ve kapalı sualtı drenajı uygulandı. Ameliyat öncesi antitüberküloz tedavi süresi 4-31 hafta (ortalama 15.3 hafta) olarak saptandı. Tüp torakostomi ile sadece iki olguda kür sağlanırken diğer 36 olguya çeşitli cerrahi yöntemler uygulandı. 23 olguya yalnızca dekortikasyon, 8 olguya ise torakoskopik debridman ile kür sağlandı.

Tüberküloz ampiyemde dekortikasyon öncesi anti-tüberküloz tadavi ortalama 3 ay veya balgamda ve/veya plevral sıvıda basil negativasyonu sağlanıncaya kadar devam etmelidir. Parankim lezyonu olan olgularda preoperatif HRCT veya brokografi ilave olarak akciğer rezaksiyonu endikasyonunu belirler. Bilateral lezyonu olan veya solunum fonksiyonları sınırlı olgularda myoplasti veya torakomyoplasti tedavi için seçilece yöntem olmalıdır.

Viewed : 223
Downloaded : 0