ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akut derin ven trombozu tanısının desteklenmesinde trombosit/lenfosit oranının kullanışlılığı
Yusuf Velioğlu1, Ahmet Yüksel1
1Department of Cardiovascular Surgery, Abant İzzet Baysal University Faculty of Medicine, Bolu, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.17974
Amaç: Bu çalışmada, ortalama trombosit hacmi, kırmızı hücre dağılım genişliği, beyaz kan hücresi ve trombosit sayısı gibi rutin hemogram parametreleri ve trombosit/lenfosit oranı ve nötrofil/lenfosit oranı gibi yeni enflamatuvar biyobelirteçlerin akut derin ven trombozunun öngördücüleri olup olmadığı araştırıldı.

Çalışma planı: Bu retrospektif çalışmaya Mart 2016 ve Ağustos 2018 tarihleri arasında akut alt ekstremite derin ven trombozu olan toplam 68 hasta (29 erkek, 39 kadın; ort. yaş 55.2±1.6 yıl; dağılım, 22-80 yıl) ve akut alt ekstremite derin ven trombozu olmayan 34 sağlıklı kontrol (15 erkek, 19 kadın; ort. yaş 52.8±2.5 yıl; dağılım 21-77 yıl) dahil edildi. Katılımcıların demografik ve klinik özellikleri ve hemogram parametreleri dahil olmak üzere laboratuvar verileri kaydedildi. Derin ven trombozunun anlamlı öngördürücülerini belirlemek için tek değişkenli ve çok değişkenli analizler yapıldı.

Bulgular: Demografik ve klinik özellikler gruplar arasında benzerdi. Tek değişkenli analizde, trombosit sayısı ve kırmızı hücre dağılım genişliği, kontrol grubuna kıyasla, hasta grubunda anlamlı düzeyde yüksek bulundu. Ancak, kırmızı hücre dağılım genişliği, akut derin ven trombozunun anlamlı bir öngördürücüsü olarak belirlenmedi. Çok değişkenli lojistik regresyon analizine göre, trombosit/lenfosit oranı ve trombosit sayısı akut derin ven trombozunun anlamlı öngördürücüleri idi.

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız, trombosit/lenfosit oranının akut derin ven trombozu tanısını destekleyen yararlı bir biyobelirteç olabileceğini göstermektedir.

Keywords : Akut derin ven trombozu, hemogram parametreleri, trombosit sayısı, trombosit/lenfosit oranı
Viewed : 1409
Downloaded : 444