ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Periferik Arter Psödoanevrizmaları
H. Tahsin KEÇELİGİL, Ferşat KOLBAKIR, Turan KEYİK, M. Kâmuran ERK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, 1987-1994 tarihleri arasında periferik arteryel pseudoanevrizma tanısı ile 25 hasta opere edildi. Hastaların 21'i (%84) erkek, 4 tanesi (%16) kadındı. Ortalama yaş 37.9, en genç hasta 6 aylık, en yaşlı hasta 62 yaşında idi. Bu hastalardan 14'ü (%56) daha önceden vasküler cerrahi müdahale, 5'i (%20) tanısal amaçlı vasküler girişim (anjio vs.), 5'i de (%20) vasküler yaralanma geçirmiş idi. 1 hastada (%4) etyoloji tesbit edilemedi. Tedavide 6 vakada (%24) safen ven grefti inter pozisyonu yapıldı. Kesici aletle yaralanma sonucu oluşan 2 (%8) vakada pseudoanevrizmaya neden olan küçük arter dalları bağlandı. 12 vakada (%48) primer tamir yapıldı. 5 vakada da sentetik greft kullanılarak damar devamlılığı sağlandı, iki vaka erken dönemde kaybedildi. Hastane mortalitemiz %8'dir. İki hastada (%8) amputasyon yapıldı. Bunlardan birisi diz üstü, diğeri dizaltı amputasyondur.
Viewed : 15179
Downloaded : 2053