ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
TRAVMATİK DİAFRAGMA RÜPTÜRLERİ
Refik ÜLKÜ, Cemal ÖZÇELİK, Şevval EREN, Akın BALCI, Nesimi EREN
Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi, DİYARBAKIR
Bu çalışmanın amacı, travmatik diafragma yaralanması olan hastalarda tanıdaki güçlüklerin vurgulanması ve tedavinin değerlendirilmesidir. Ocak 1988 - Nisan 1998 tarihleri arasında, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kliniği' nde, 11 travmatik diafragma yaralanmalı hasta tedavi edildi. Travma sebebi 10 olguda künt, 1 olguda da penetran yaralanma şeklindeydi. En sık rastlanılan şikayetler dispne, göğüs ağrısı, abdominal distansiyon, solunum seslerinin alınamamasıydı. Akciğer grafisinde ise en sık diafragma gölgesinin kaybolması, diafragma elevasyonu, toraksa visseral herniasyon bulgularıyla karşılaşıldı. Bu bulgulara göre olguların 7'sine akut dönemde (hastaneye başvurdukları ilk gün içerisinde) müdahale edildi. Diğer 4 olguya bir aylık süre içerisinde müdahale edildi. Torakotomi ile 2 olguda sağ, 9 olguda sol diafragma rüptürü saptandı. Olguların tümünde abdominal organların toraksa herniasyonu vardı. En sık herniye olan organ mide olarak saptandı. Tüm vakalar erkek olup yaş ortalaması 25.7 idi. Tüm vakalarda diafragma nonabsorbabl sütürlerle tamir edildi. Mortalite oranı, eşlik eden yaralanmalara bağlı oluşan komplikasyonlar sonucu l hasta ile % 9,09 dur. Sonuç olarak ; diafragma yaralanmaları, eşlik eden organ yaralanmalarının tabloyu maskelemesinden dolayı atlanabilen yaralanmalar olduğundan, göğüs alt ve üst batın yaralanmalarında şüphelenmek ve hastaya mümkün olan en erken zamanda müdahale etmek mortalite ve morbiditeyi azaltmaktadır.
Keywords : Diafragma yaralanmaları, Künt ve penetran travmalar, Diaphragmatic injuries, blunt and penetrating trauma
Viewed : 12632
Downloaded : 3638