ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akciğer Rezeksiyonları Sonrası Komplikasyon Tahmininde Maksimal Oksijen Tüketim Testinin Önemi
Ahmet Sami Bayram, Tarık Candan, Hüseyin Dülger, Muharrem Erol, Metin Özcan, Cengiz Gebitekin
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Bursa
Amaç: Akciğer rezeksiyonu yapılan olgularda ameliyat sonrası dönemde gelişen komplikasyonlar alınan tüm tedbirlere rağmen halen önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Bu komplikasyonların gelişiminde, ameliyat öncesi tahminde en yararlı testin hangisi olduğu konusunda görüş birliği yoktur. Bu çalışmada maksimal egzersiz oksijen tüketim kapasitesinin postoperatif mortalite ve morbiditeyi tahmindeki önemini ortaya koymayı ve “standart solunum fonksiyon testi” ile bu alandaki rollerini karşılaştırmayı amaçladık.

Mataryel ve Metod: Çalışmaya majör akciğer rezeksiyonu öncesi her iki testin uygulandığı toplam 55 olgu (49 olgu erkek, 6 olgu kadın) dahil edildi. Olgular egzersiz testi sonuçlarına göre VO2 max değerleri 15 mL/kg/dak’nın altında (V1) ve üstünde (V2) ; solunum fonksiyon testi ile yapılan değerlendirmeye göre FEV1 değeri 2 litrenin altında (S1) ve üstünde (S2) olmak üzere dört gruba ayrıldı. Ortalama yaş 56 olarak bulundu (20-74 yaş arası).

Bulgular: Toplam 2 olguda (%3.6) mortalite gelişti. Toplam 19 olguda (%34.5) morbidite gelişti. Egzersiz VO2max değeri 20 mL/kg/dak’dan fazla olan olguların hiçbirinde mortalite veya morbidite gelişmedi.

Sonuç: Oksijen tüketim kapasitesinin ölçümü, majör akciğer rezeksiyonları sonrası gelişebilecek komplikasyonların tahmininde ve mortalite riski yüsek hastaların seçilmesinde yeni ve güvenilir bir testtir.

Keywords : Akciğer rezeksiyonu, solunum fonksiyon testi, oksijen tüketim kapasitesi
Viewed : 13649
Downloaded : 15101