ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
VENA CAVA İNFERİOR VE SAĞ ATRİYUM YAYILIMI OLAN WİLM’S TÜMÖRÜ
Işık ŞENKAYA, Ali Fuat PAKER, Hasan YAVUZ, Bülent Hakan TEKİN
Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, BURSA
Wilms' tümöründe tümör trombüsünün vena kava inferiora ve daha az olarak ta sağ atriyuma yayılımı literatürde değişik serilerde bildirilmiştir. Vena kava inferior ve sağ atriyuma yayılmış tümör trombüsü olan Wilm’s tümörlü hastalarda önerilen yaklaşım, öncelikle kitleden alınan biyopsi ve komputerize tomografi ya da manyetik rezonans ile tanı koyarak evreleme, sonra preoperatif kemoterapi ve sıklıkla kardiyopulmoner bypass gerektiren cerrahi rezeksiyondur.
Keywords : Wilms tümörü, inferior vena cava, sağ atriyum, Wilms' Tumor, Inferior vena cava, right atrium
Viewed : 13222
Downloaded : 2844