ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Stanford tip A aort diseksiyonlarında aksiller arter kanülasyonu
Bilgin Emrecan, Levent Yılık, İbrahim Özsöyler, Banu Lafcı, Mert Kestelli, Tayfun Göktoğan, Cengiz Özbek, Ali Gürbüz
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir
Amaç: Bu çalışmada Stanford tip A aort diseksiyonlarında sağ aksiller arter kanülasyonu deneyim sonuçlarımız incelendi.

Çalışma planı: Nisan 2001 ve Şubat 2005 tarihleri arasında ameliyat edilen 60 hasta (22 kadın, 38 erkek; ort. yaş 52.0±10.9; dağılım 23-73) çalışmaya alındı. İlk 19 hasta (%31.7) direkt olarak sağ aksiller arterin kanülasyonu yoluyla ve sonraki 41 hasta (%68.3) sağ aksiller artere yan greft anastomozu yapılarak, greftin kanülasyonu yoluyla ameliyat edildi. Hastalar kanülasyona bağlı gelişen komplikasyonlar ve ortaya çıkan nörolojik olay yönünden incelendi.

Bulgular: Ortalama ameliyat sonrası hastanede kalış süresi 8.2±3.9 gündü. Aksiller arter direkt kanülasyon yapılan iki hastada (%10.5) kanülasyona bağlı aksiller arter diseksiyonu, birinde (%5.2) sağ üst ekstremite iskemisi gelişti. Yan greft kanülasyonu yapılan hastalarda cerrahi komplikasyon görülmedi. Nörolojik komplikasyon gelişme oranı direkt kanülasyon yapılan hastalarda daha fazla olmasına karşın istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Ameliyat sonrası dönemde altı hasta kaybedildi.

Sonuç: Aksiler arter kanülasyonu, Stanford tip A aort diseksiyonunda rutin kullanılması gereken düşük morbidite ve mortalite oranına sahip bir yöntemdir.

Keywords : Tip A aort diseksiyonu; aksiler arter kanülasyonu
Viewed : 11823
Downloaded : 2031