ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Evaluation of coronary artery disease and other risk factors in patients with abdominal aortic aneurysm
Ali Fedakar, Orhan Fındık, Onursal Buğra, Mehmet Kalender, Oğuz Konukoğlu, Mehmet Balkanay, Hasan Sunar
Department of Cardiovascular Surgery, Kartal Koşuyolu Heart Education and Research Hospital, İstanbul
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2011.085
Amaç: Bu çalışmada abdominal aort anevrizması (AAA) ile koroner arter hastalığı (KAH) ve diğer risk faktörleri arasındaki ilişki araştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 1998 - Aralık 2008 tarihleri arasında kliniğimizde ameliyat edilen cerrahi sınırlardaki AAA'lı 163 hasta (145 erkek, 18 kadın; ort. yaş 64.4±8.9 yıl; dağılım 39-88 yıl) çalışmaya dahil edildi ve hastane tarafından sağlanan hasta kayıtları geriye dönük olarak incelendi.

Bulgular: En sık eşlik eden risk faktörleri hipertansiyon (%79.8), sigara kullanımı (%70.6), KAH (%50.3), kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) (%36.8), yüksek serum üre seviyesi (%9.2) ve periferal arter hastalığı (%2.5) idi. Hastalar KAH varlığına göre gruplandırıldı ve risk faktörleri açısından karşılaştırıldı. Gruplar yaş, semptomlar, anevrizma çapı ve boyu, hipertansiyon, KOAH, serum üre seviyesi, yoğun bakım ünitesinde kalış süresi, taburcu olana kadar geçen süre ve komplikasyonlar yönünden karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı bir fark saptanmadı. Bununla beraber, KAH grubunda sigara içenlerin sayısı KAH'siz gruba göre anlamlı düzeyde daha yüksekti. Koroner arter bypass greftleme işlemi genellikle KAH grubundaki anevrizma çapı daha yüksek olan hastalarda yapıldı.

Sonuç: Aort anevrizması ile KAH ve diğer risk faktörleri arasındaki ilişki araştırıldığında, AAA'lı hastalar arasındaki sigara kullanımı, KAH'li hastalarda anlamlı olarak daha yüksek bulundu. Koroner arter bypass greftleme işleminin anevrizma çapı daha yüksek olan hasta grubunda daha gerekli olduğu tespit edildi.

Keywords : Abdominal aortic aneurysm; aortic surgery; coronary artery disease/epidemiology/risk factors; hypertension
Viewed : 11622
Downloaded : 2453