ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
The effect of bemiparin on neointimal hyperplasia and endothelial cell proliferation in a rabbit carotid artery model
Tuğra Gençpınar1, Çağatay Bilen1, Berke Özkan1, Baran Uğurlu1, Pınar Akokay2, Osman Yılmaz3, Bekir Ergür2
1Departments of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey
2Departments of Histology and Embryology, Medical Faculty of Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey
3Departments of Experimental Animal Laboratory, Medical Faculty of Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.13700
Amaç: Bu çalışmada bemiparinin neointimal hiperplazi ve endotelyal hücre proliferasyonu üzerine olan etkileri bir tavşan karotis arter modelinde araştırıldı.

Çalışma planı: Mart 2015 - Nisan 2015 tarihleri arasında rastgele seçilen, 2 ila 3 kg ağırlığında 12 Yeni Zelanda tavşanı iki gruba ayrıldı. Sağ karotis arterler transekte edildi ve 8-0 prolen, devamlı sütur tekniği ile sütüre edildi. Kontrol grubuna (n=6) herhangi bir ilaç verilmez iken, çalışma grubuna (n=6) yedi gün boyunca 150 IU/kg/gün bemiparin verildi. Tavşanların tümü 28. günde sakrifiye edildi ve karotis arter segmentleri çıkarılarak, histolojik inceleme için hazırlandı.

Bulgular: Tüm histokimyasal ve histomorfolojik analizler gruplara kör iki araştırmacı tarafından yapıldı. Kontrol grubunun damar örneklerinin kesitsel analizinde, tunika intimada kalınlaşma izlendi ve bir kesitte intimal kalınlaşma çok az sayıda rekanalizasyon alanları ile birlikte lümeni neredeyse tamamen tıkamıştı. Bemiparin grubunda, kontrol grubuna kıyasla, intimal hiperplazi (p<0.006) ve tunika media kalınlığı (p<0.018) azalmıştı. Gruplar arasında ortalama luminal çapları ve luminal alanlarının histomorfometrik analizi açısından anlamlı bir fark yoktu (sırasıyla p<0.100, p<0.068).

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız, hayvan modelinde bemiparinin neointimal hiperplazi ve endotelyal hücre proliferasyonunu önleyerek etkisini gösterdiğini ortaya koymaktadır.

Keywords : Aorta; bemiparin; carotid artery; intimal hyperplasia; vascular endothelial growth factor
Viewed : 5698
Downloaded : 1184