ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
M. Murat DEMİRTAŞ
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, İSTANBUL

Sayın Meslekdaşlarımız,

Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, torasik ve kardiyovasküler cerrahi alanlarında dünyadaki ve ülkemizdeki ilkleri sizlere duyurmak amacıyla, bundan böyle bir "Tarih Köşesi" oluşturmayı planlamıştır. Birinci aşamada dünya tarihinin önemli köşe taşlarını konu alacak olan bu rubrik daha sonraları Türkiye’deki ilk adımları belirlemeye çalışacaktır. Bununla beraber, doğru bir "Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Tarihi" elde edebilmek ancak tüm sayın hocalarımızın ve meslekdaşlarımızın desteği ile mümkün olacaktır. Tüm merkezlerimizden kendilerinin ilklerini, varsa bunlarla ilgili yayınlarını da site ederek bize bildirmelerini bekliyoruz.

Adresimiz: Doç. Dr. Cem Alhan Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Editörü Sıraselviler Cad. Hrisovergi Apt. No: 48 D:8, K:3 Taksim, İstanbul

"Dünya Tarihinde Bu Ay" bölümünün hazırlanmasında kullanılan ana kaynaklar aşağıdadır. Ayrıca yararlanılan diğer referanslar da yerleri geldikçe metin içinde verilecektir.

1. Rutkow I.M. Surgery: An Illustrated History. Mosby 1993, St. Louis, Missouri.

2. Aris A, Phillips S.J. Cardiac Surgery Trivia. Carbomedics Inc 1995, Austin, Texas.

3. Références des Grandes Etapes en Cardiologie et Chirurgie Cardiovasculaire. Editions Louis Pariente 1993, Paris.

4. Stephenson L.W. History of cardiac surgery. In: Ed. Edmunds L.H. Jr. Cardiac Surgery in the Adult. McGraw-Hill 1997, New York.

Ocak

2 Ocak 1968 - Christian Neethling Barnard (1922- ) (Cape Town, Güney Afrika) ilk insandan insana ortotopik kalp transplantasyonunu 3 Aralık 1967 günü gerçekleştirdi. Bir trafik kazasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Denis Anne Darvail'in kalbini 54 yaşındaki Louis Washkansky'ye taktı. Ameliyat 4 saat 45 dakika sürdü. Hastaya ertesi gün 150 rad radyoterapi verildi. İzleyen gün kobalt radyoterapisi tekrarlandı ve aynı zamanda azatiyopirin - kortizon ile immünosüpresyon uygulandı. Hasta 21 Aralık 1967 günü psödomonas pnömonisi ile vefat etti (O.H. Frazier, Support and Replacement of the Failing Heart, Lippincott-Raven,1996 Philadelphia, p.6; Références des Grandes Etapes en Cardiologie et Chirurgie Cardiovasculaire, Ed. Louis Pariente 1993,Paris, p. 284; S Afr Med J 1967;41:1271-1274). Barnard ikinci kalp transplantasyonu Washkansky'nin ölümünden 12 gün sonra,2 Ocak 1968 günü Philip Blaiberg'e yaptı ve taburcu etti. Hasta aylarca yaşadı.

Ocak 1968 – N.E. Shumway, E. Doug Jr, E.B. Stinson A.B.D.’nde ilk insandan insana ortotopik kalp naklini gerçekleştirdiler (Bull N Y Acad Med 1969;45:387, Références des Grandes Etapes en Cardiologie et Chirurgie Cardiovasculaire, Ed. Louis Pariente 1993, Paris, p. 287).

29 Ocak 1948 - Horace Smity (Medical College of South Carolina) (bkz. 20 Mayıs, 10 Haziran, 16 Haziran) çalışan kalpte, apekse konan bir kese dikişi ortasından sokulan, pozisyon verilip kapatıldığında stenotik mitral kapağın bir parçasını koparan bir valvulotom geliştirdi. Böylece efektif orifis alanı büyümekte ancak bir miktar mitral yetesizliği oluşmaktaydı. Harken ve Bailey'den 5 ay önce, 29 Ocak 1948 günü Dr. Smity Charleston'da, genç bir mitral stenozlu kadında bu aleti kullandı. Hasta yaşadı ve semptomlarında azalma oldu. Bunu izleyen 6 hastada da aynı tekniği uyguladı. Bunlardan dördü yaşadı. Maalesef Dr. Smity'nin kendisi de ciddi romatizmal kalp hastası idi ve aort-mitral stenozu mevcuttu. Dr. Smity, Dr. Alfred Blalock'dan valvulotomunu kendisinde kullanmasını rica etti. Dr. Blalock mitral stenozlu bir hastasını Baltimore'a getirdi ve berabarce prosedürü bu olguda uygulamaya karar verdiler. Ancak hasta anestezi indüksiyonu esnasında öldü. Bir başka hasta için beklerlerken, Dr. Smity 28 Ekim 1948'de, 34 yaşında vefat etti.

Şubat

5 Şubat 1968 - Vasilii Kolesov (Department of Surgery of the First Lenningrad Medical Institute of I. P. Pavlov) ilk kez akut miyokard enfarktüsü sırasında LAD’ye LİMA anastomoz etti (Ann Thorac Surg 1997;63:869-878).

21 Şubat 1963 - Starr ve arkadaşları ilk üç kapak replasmanını (AVR+MVR+TVR) yaptılar.

25 Şubat 1964 - Aralık 1966 - Vasilii Kolesov (bkz 4 Nisan, 2 Mayıs) koroner anjiyografi ve ekstrakorporeal dolaşım kullanmadan 6 olguda internal torasik arteri uç-yan veya uç uca koroner artere anastomoz etti. İlk olgu 44 yaşında bir erkekdi. (Department of Surgery of the First Lenningrad Medical Institute of I. P. Pavlov, J Thorac Cardiovasc Surg 1967;54:535; Kolesov VI, Potashov LV. Operations on the coronaryarteries.Exp Chir Anaesth 1965;10:3– 8; The History of Surgery for Ischemic Heart Disease. Mueller RL, Rosengart TK, Isom OW. Ann Thorac Surg 1997;63:869 –7 )

Ancak 1963 yılında da bu tip çalışmaların yine Rusya'da yapıldığına dair yayın vardır: Pronin VI, Dobrova NB, Kurilovich Ja B: Revascularisation of the heart by anastomozing the internal thoracic and coronary arteries. Grudnaja Chirurgia (Russ.) 1963;1:81-86.

Mart

6 Mart 1937 - John Streider (Massachusetts General Hospital) (bkz 16 Ağustos 1938-Gross) ilk kez PDA interrüpsiyonunu gerçekleştirdi. Olgu dördüncü gün kaybedildi. Nekropside pulmoner arteri dolduran vejetasyonlar görüldü. Bu tarih konjenital kalp cerrahisinin başlangıcı olarak kabul edilir (Edmunds, Cardiac Surgery in Adult, McGraw-Hill 1997, New York, p.9 ).

11 Mart 1960 - Dr. Nina Braunwald (National Heart Institute) fleksible, poliüretan, teflon korda tendinealı bir yapay mitral kapağı 44 yaşındaki bir kadına taktı. Artifisiyel kordalar papiller adaleler hizasından küçük bistüri delikleri aracılığı ile ventrikül dışına çıkıyordu ve pledgetli dikişlerle tutturuluyorlardı. Kapak annulusa dikilmişti. Hasta yaşadı ancak 4 ay sonra öldü (Ann Thorac Surg 1989;48:S1-3).

26 Mart 1954 - C. Walton Lillehei (Univ. of Minnesota) controlled cross-circulation yöntemini köpeklerde uygulamaktaydı. Ancak yöntem tıp çevreleri tarafından kabul edilemez, immoral, % 200 mortaliteli tek cerrahi girişim olarak nitelendirilmekteydi. Lillehei yöntemi 26 Mart 1954'de 12 aylık VSD'li bir çocukda ilk kez uyguladı. Hasta postoperatif 11. Gün solunum sistemi enfeksiyonu ile kaybedildi. Nekropside VSD’nin başarı ile kapatılmış olduğu saptandı. Lillehei, 1954-1955 döneminde toplam 45 hastada bu tekniği kullandı (Edmunds,Cardiac Surgery in the Adult, McGraw-Hill 1997, New York p.13).

Nisan

4 Nisan 1962 – David Sabiston,Jr (Johns Hopkins Hospital) (bkz 2 Mayıs, 25 Şubat) dünyada ilk kez safen ven-koroner arter bypass operasyonunu gerçekleştirdi. (The History of Surgery for Ischemic Heart Disease. Mueller RL, Rosengart TK, Isom OW. Ann Thorac Surg 1997;63:869-7, Sabiston DC. The William F. Rienhoff, Jr. Lecture. The coronary circulation. Bull J Hopkins Hosp 1974;134:314-29). Sabiston, 1961 yılında, 41 yaşındaki bir hastanın sağ koroner arterine standart endarterektomi uygulamış ve bu damar 1 yılda tekrar tıkanmıştı. Bu kez aynı hastanın aynı damarına, kardiyopulmoner bypass kullanmadan, otojen safen veni ile, aortada uç-yan, koroner distal uçta uç-uca, bypass yaptı. Koroner arterin proksimal ucunu ise bağladı. Hasta 3 gün sonra öldü. Otopside safen veninin proksimal anastomozunun tromboze olduğu görüldü. Bu sonuç karşısında demoralize olan Sabiston 1968 yılına dek bypass yapmadı ve bu ilk operasyonu da 1974 yılına kadar yayınlamadı.

5 Nisan 1935 -Alexis Carrel ve Charles Lindberg 5 Nisan'dan başlayarak 18 gün tiroid bezini geliştirdikleri bir perfüzyon pompasıyla canlı tuttular. Time Magazine'in 1 Temmuz 1935 sayısına kapak oldular. Aynı cihazla bir çok organı perfüze ettiler. Kalpleri birkaç gün çalışır halde korumayı başardılar (Edmunds, Cardiac Surgery in the Adult, McGraw-Hill 1997, New York, p.10 ).

5 Nisan 1951 - Clarence Dennis (Univ. of Minnesota) (bkz 6 Mayıs,3 Temmuz, 21 Ekim) 6 yasındaki ASD+konjestif kalp yetersizlikli bir kız çocuğunu kendi geliştirdiği kalp-akciğer düzeneğini kullanarak opere etti. Hasta aşırı kan tüketimi ve iatrojenik triküspid stenozu ile kaybedildi (Edmunds, Cardiac Surgery in the Adult McGraw-Hill 1997, New York, p.11).

27 Nisan 1968 – Prof.Dr. Christian Cabrol, Gérard Gutraudon (Hopital de la Pitié, Paris-Fransa, Service du Prof. Mercadier) (bkz 12 Mayıs, 24-26-27 Kasım, 3 Aralık) Avrupa ‘da ilk insandan insana ortotopik kalp naklini yaptılar. Alıcı Clovis Roblain kaybedildi ve 1968 yılında gerçekleştirilen 100 nakilden sadece biri, Emmanuel Vitria, trafik kazası sonucu ölen deniz askeri Pierre Ponson’un kalbiyle 18 yıl (6738 gün) yaşadı (Coeur et Santé 1996;96:19-25).

Mayıs

2 Mayıs 1952 – Trace ve ark. Yirmi dört yaşındaki bir kadına kapalı mitral komissürotomi yaptılar. Bu sırada sağ aurikülün ileri derecede gergin olduğu görüldü. Kese dikişi konarak parmakla eksplore edilmeye çalışıldı. Ancak aritmi nedeniyle işlem sonlandırıldı. Ancak postoperatif seyir kötüleşti, 2 hafta sonra triküspid komissürotomi yapıldı. Hasta istifade etti, 1 yıl sonra da iyilik hali devam ediyordu.

2 Mayıs 1961 – Robert Goetz (Van Etten Hospital, in Bronx, New York) (bkz 4 Nisan, 25 Şubat) 38 yaşındaki bir hastada çalışan kalpde ilk kez sağ mammaryan arteri sağ koroner artere anastomoz etti. Bu, insanda mammaryan arter kullanılarak yapılan ilk bypass oldu. (Goetz RH, Rohman M, Haller JD, Dee R, Rosenak SS. Internal mammary–coronary artery anastomosis—a nonsuture method employing tantalum rings. J Thorac Cardiovasc Surg 1961;41:378– 86, The History of Surgery for Ischemic Heart Disease. Mueller RL, Rosengart TK, Isom OW. Ann Thorac Surg 1997;63:869 –78 ).

6 Mayıs 1953 – Gibbon (bkz 5 Nisan, 21 Ekim) 1949’da beri ekstrakorporeal dolaşım cihazları üzerinde çalışıyordu, köpeklerde mortalite % 80 idi. International Business Machines (IBM) müdürü Thomas Watson Gibbon’un çalışmalarına destek olmak üzere 6 mühendis gönderdi.

İlk hasta ön tanısı ASD+konjestif kalp yetersizliği olan 15 aylık bir kız çocuğuydu. Operasyonda ADS bulunamadı, hasta öldü. Nekropside PDA saptandı. İkinci hasta da ön tanısı ASD+konjestif kalp yetersizliği olan 18 yaşındaki bir kızdı, 6 Mayıs 1953 günü Gibbon tarafından IBM kalp akciğer makinası ile opere edildi ve ASD başarı ile kapatıldı. Hasta yaşadı. Ancak izleyen 2 olgu kaybedildi ve Gibbon 1 yıllık moratoryum ilan edip ameliyatları durdurdu.

9 Mayıs 1967 - Rene Favaloro, Effler, Proudfit (The Cleveland Clinic) ve arkadaşları bu tarihden başlayarak safen venini çeşitli şekillerde koroner revaskülarizasyon için kullandılar. İlk olarak, bir otolog safen ven parçasını sağ koroner arterin distal ve proksimal uçları arasına interpoze ettiler (Ann Thorac Surg 1997;63:869-878).

12 Mayıs 1968 – Charles Dubost (1914-1991) ve Jean Paul Cachera (*-1992) (bkz 27 Nisan,27 Kasım,3 Aralık) Fransa’da başarılı ilk kalp naklini gerçekleştirdiler. Hasta 18 ay yaşadı (Références des Grandes Etapes en Cardiologie et Chirurgie Cardiovasculaire, Ed. Louis Pariente 1993, Paris, p.286; Presse Médicale 1968;76:1651)

17 Mayıs 1968 - Vasilii Kolesov (Department of Surgery of the First Lenningrad Medical Institute of I. P. Pavlov) unstable angorda aortokoroner bypass cerrahisini başlattı (Ann Thorac Surg 1997;63:869-878).

20 Mayıs 1923 - Elliot Carr Cutler (1888-1947) ve Samuel Levine (kardiyolog) (bkz 29 Ocak, 10 Haziran, 16 Haziran) Peter Bent Bringham Hospital, Laboratory of Surgical Research of the Harvard Medical School’da ilk transventriküler kapalı mitral komissürotomiyi gerçekleştirdiler.On iki yaşındaki kız çocuğunu, medyan sternotomi yoluyla ve bir tenotomi bıçağı kullanarak opere ettiler. Girişim 1 saat 15 dakika sürdü. Hasta on ikinci gün taburcu edildi fakat ameliyattan 4 .1/2 yıl sonra pnömokok pnömonisi ile kaybedildi. Cutler 4 olgu daha bildirdi ancak bunların tümü operasyondan 12 saat ile 6 gün arasındaki sürelerde kaybedildiler (Ann Thorac Surg 1993;56:1187-1190; Ann Thorac Surg 1996;61:750-754, Edmunds Cardiac Surgery in the Adult, McGraw-Hill 1997, New York, p.6).

22 Mayıs 1948 - Robert Gross ilk başarılı aorto-pulmoner pencere tamirini yaptı. Dört yaşındaki bir kız çocuğu PDA ön tanısı ile opere edildi. Aort, pulmoner arter birbirine yapışıktı ve aralarında çok ince bir yapı vardı. Disseksiyonda abondan kanama oldu. Gross kanama bölgesini anevrizma iğnesiyle dönüp takiben 1 cm’lik teyp geçirerek bağladı, kanama durdu, thrill kayboldu (Edmunds, Cardiac Surgery in the Adult, McGraw-Hill 1997, New York, p.9-10).

23 Mayıs 1956 - C. Walton Lillehei ilk kez 52 yaşında bir erkek hastada açık mitral komissürotomi ve aort plastisi yaptı.

Haziran

9 Haziran 1945 – Robert Gross (Boston) 1 yaşında erkek çocukda ilk başarılı vasküler ring operasyonu ile trakeal obstrüksiyonu tedavi etti ve bilahare 40 olgu bildirdi.

10 Haziran 1948 – Charles P. Bailey (bkz, 29 Ocak, 20 Mayıs, 16 Haziran, 14 Kasım) ilk başarılı dijital kapalı mitral komissürotomiyi yaptı. Bundan önceki ilk 4 hasta kaybedilmişti.

11 Haziran 1964 – Hardy ve ark. (Univ. of Mississippi) insanda ilk akciğer transplantasyonunu gerçekleştirdiler. Hasta postoperatif 17. gün kaybedildi.

16 Haziran 1948 – Dwight Emory Harken (1910-) (bkz 29 Ocak, 20 Mayıs, 10 Haziran, 14 Kasım) mitral stenozunun tedavisinde Dr. Bailey ile eş zamanlı olarak kapalı mitral komissürotomi uygulamaya başladı (The surgical treatment of mitral stenosis: valvuloplasty. New England J Med 1948;239:801-809),

28 Haziran 1945 – Gross (Boston) (bkz 19 Ekim) İsveç’li Dr. Craaford’dan 8 ay sonra 5 yaşında erkek çocukda aort koarktasyonunu rezeksiyon-uç uca anastomoz ile düzeltti. Ancak çocuk peroperatif ani kardiyak arrest ile kaybedildi. Bir hafta sonra 12 yaşındaki bir kız çocuğunu aynı şekilde opere ederek başarılı oldu (Edmunds, Cardiac Surgery in the Adult, McGraw-Hill 1997, New York, p.8).

Temmuz

3 Temmuz 1952 - Forrest Dodrill (Harper Hospital, Detroit) General Motors tarafından geliştirilen bir mekanik kan pompasını 41 yaşındaki bir erkekde sol ventrikülü 50 dakika desteklemek ve mitral kapak cerrahisi yapmak için kullanmış. Ancak bu çalışmalarla ilgili detaylı bilgi yoktur. Bu girişim ilk sol kalp bypass’ı olarak kabul edilmektedir.

10 Temmuz 1893 – Daniel Hale Williams (Chicago) İlk kez perikardı açarak kalpdeki bıçak yarasını eksplore etti. Yara kanamıyordu. Perikardı kapattı. (Edmunds, Cardiac Surgery in the Adult, McGraw-Hill 1997, New York, p.3).

10 Temmuz 1969 - Vasilii Kolesov (Department of Surgery of the First Lenningrad Medical Institute of I. P. Pavlov) ilk kez her iki internal mammer arteri kullanarak aortokoroner bypass yaptı (Ann Thorac Surg 1997;63;869-878). 13 Temmuz 1912 - Theodore Tuffier asandan aortu parmakla invajine ederek stenotik aort kapağını dilate etti. Girişimi Alexis Carrel de izliyordu.Yirmi altı yaşındaki hasta düzelerek Belçika’daki evine döndü.

22 Temmuz 1946 - Gunnar Biorck ve Clarence Craaford 15 yaşındaki bir erkek çocuğu PDA ön tanısı ile operasyona aldılar. PDA kapalı bulundu. Perikard üzerinde pulmoner arter hizasında thrill vardı. Perikard açıldı. Sol koroner arterin pulmoner artere anormal komünikasyonu çift ligasyonla giderildi.

Ağustos

28 Ağustos 1938 – Robert Gross (Boston Children’s Hospital) ilk başarılı PDA ligasyonunu gerçekleştirdi. Gross PDA’yı 7-8 mm çaplı, 5-6 mm uzunlukta tarif etti. Duktusu anevrizma iğnesiyle dönüp 8 no. ipekle 3 dakika sıktı. Arteryel tansiyon 100/35 mmHg’den 125/90 mmHg’ye yükseldi. Bunun üzerine duktusu bağladı. Girişim şifa ile sonuçlandı (Gross RE, Hubbard JP. Surgical ligation of a patent ductus arteriosus. Report of first successful case.JAMA 1939;112:729-731; Dobell ARC. The ductus and the coarctation. Ann Thorac Surg 1994;57:246-248).

Gross bu sırada 33 yaşındaydı ve Boston Children’s Hospital’de cerrahi başasistanı idi. Dr. William Ladd cerrahi şefiydi, Gross’un PDA’yı bağlama önerisini şiddetle reddetmiş ve yaz tatiline çıkmıştı. Dr.Ladd’in gemiyle Avrupa yolculuğunun 3. gününde Gross operasyonu yapmaya karar verdi ve durumu şef vekili Dr. Thomas Lanman’a açtı. Dr. Lanman’ın asistansında 7 yaşındaki kız çocuğu ameliyata alındı. Dönüşünde Dr. Ladd astlarının bu itaatsizliği karşısında ateş püskürdü (Ann Thorac Surg 1993;55:1057-1064).

Dr.Gross 1944 yılında PDA’nın divizyonunu gerçekleştirdi.

Eylül

Eylül 1952 - Hufnagel desandan aortaya ilk kez toplu kafesli kapak implantasyonunu başardı. Takiben toplam 23 hastaya aynı işlemi uyguladı. İlk 10 hastadan dördü, izleyen 13 hastadan ikisi kaybedildi.

2 Eylül 1952 - F. J. Lewis, M. Taufic 26 köpekte ASD oluşturup bunları hipotermi altında kapattılar. 2 Eylül 1952 günü 5 yaşındaki bir kız çocuğunda ASD'yi hipotermi ile onardılar, hastayı soğuk battaniyelerle sararak 2 saat 10 dakikada rektal ısısını 28 dereceye düşürdüler, sağ 5. Kot yatağından toraksa girerek 5 dakika 30 saniye inflow oklüzyon altında 2 cm çaplı ASD'ye direkt görüş altında direkt sutur koydular, 45 derecelik banyoda 35 dakikada vücud ısısını 36 dereceye döndürdüler. Postoperatif seyir sorunsuz seyretti. Bilahare aynı teknikle 13 olgu Swan ve arkadaşları tarafından bildirildi (Edmunds, Cardiac Surgery in the Adult, McGraw-Hill 1997, New York, p.11).

5 Eylül 1984 - Donald Hill (San Francisco) kardiyojenik şoktaki bir hastaya Pierce-Donachy LVAD implante etti. İki gün sonra hastaya kalp nakli yapıldı ve taburcu edildi. Bu cihaz Pennsylvania State University'de Pierce ve Donachy tarafından geliştirilmişti.

7 Eylül 1984 - Phillip Over (Stanford University) kardiyojenik şoktaki bir hastaya elektrikle çalışan Novacor LVAD implante etti. Hastaya bilahare transplantasyon yapıldı ve 3 yıldan fazla yaşadı. Bu cihaz Peer Portner tarafından geliştirilmişti. 7 Eylül 1896 (bkz 9 Eylül 1896) Bahçevan Wilhelm Justus Frankfurt'ta Main River yakınındaki bir parkta göğsünden bıçaklanmış halde bulunarak hastaneye götürüldü. Dr. Ludwig Rehn'in asistanlarından Dr. Siegel tarafından görüldü. Dr. Rehn şehir dışındaydı ve 9 Eylül'de hastaneye döndüğünde durumdan haberdar edildi. Hastanın ölmek üzere olduğunu gören Dr. Rehn operasyon kararı verdi. Ameliyat akşam 19:30'da başladı. Sol 4. İKA'dan göğüse girildi. Perikard açıldı. Sağ ventriküldeki 1 cm'lik kesi 3 tek ipek dikişle kapatıldı. Hasta yaşadı. Ancak ampiyem oldu. Dokuzuncu gün bu nedenle drenaj yapıldı. Sonunda taburcu edildi. Bıçaklayan bulunamadı (Aris A One hundred years of cardiac surgery. Ann Thorac Surg 1996;62:636-637; Aris A, Pillips SJ. Cardiac Surgery Trivia,Carbomedics Inc 1995,Austin-Texas).

13 Eylül 1946 - Willis J. Potts Chicago Children’s Memorial Hospital’de 3. ayından beri siyanotik olan ve birçok kez hipersiyanotik atak geçiren 21 aylık, 8.3 kg ağırlığındaki çocukda Potts şantını hayata geçirdi. Operasyonda desandan aortu parsiyel, sol pulmoner arteri de proksimal ve distalden tam olarak oklüde etti, dörder mm’lik paralel arteriotomileri birleştirdi. Yirmibir yıl içinde 659 girişim yapıldı. Ancak birçok hastada büyük sol pulmoner arter anevrizmaları oluştu (Mastery of Cardiothoracic Surgery, Kaiser LR et al ed. Lippincott-Raven,1998, pp. 642).

21 Eylül 1960 - Albert Starr ilk başarılı mitral Starr-Edwards prostetik kapak implantasyonunu gerçekleştirdi.

Ekim

9 Ekim 1944 - Clarence Craaford (İsveç) ilk koarktasyon tamirine imza attı. Craaford 1927 yılında, 28 yaşında iken, 2 pulmoner embolektomi gerçekleştirerek dikkatleri üzerine çekmişti (Craaford C. Two cases of obstructive pulmonary embolism successfully operated upon. Acta Chir Scand 1928-1929;64:172-186; Dobell ARC. The ductus and the coarctation. Ann Thorac Surg 1994;57:246-248).

Craaford 1939 yılında Robert Gross'un aortik cerrahi deneysel araştırma laboratuvarını ziyaret etmiş ve 9 duktus operasyonunu izlemişti. Bu arada, Gross 13-03-1938 ile 31-05-1945 tarihleri arasında 17 köpek üzerinde aorta divizyon ve sutur uygulamıştı. Aortun 20 dakikanın üzerinde klamplendiği 14 hayvanın yedisinde parapleji gelişmişti (Gross RE,Hufnagel CA. Coarctation of the aorta. Experimental studies regarding its surgical correction. N Engl J Med 1945;233:287-293). Craaford'un girişimi 8 ay önce olmasına rağmen Gross'un yazısı ilk İngilizce yayınlanan makaledir.

19 Ekim 1944 - Dr. Clarence Craaford (Stokolm,İsveç) 12 yaşında bir erkek çocukta aort koarktasyonuna rezeksiyon, uç uca anastomoz yaptı. On iki gün sonra 27 yaşında bir hastada aynı işlemi başarı ile uyguladı.

21 Ekim 1952 - Forrest Dodrill (Harper Hospital, Detroit) (bkz 5 Nisan,6 Mayıs,21 Ekim) kendi kalp-akciğer makinası düzeneğini konjenital pulmoner stenozlu 16 yaşındaki bir erkek çocukda kullanarak pulmoner valvüloplasti uyguladı. Bu ilk başarılı sağ kalp bypass’ı olarak kabul edildi.

29 Ekim 1956 – Charles Bailey (Hahnemann Hospital, Philadelphia) kalp-akciğer makinası kullanmadan ilk retrograd, kapalı, distal koroner endarterektomiyi gerçekleştirdi. (The History of Surgery for Ischemic Heart Disease. Mueller RL, Rosengart TK, Isom OW. Ann Thorac Surg 1997;63:869-7 )

Kasım

14 Kasım 1945 -Charles Bailey (bkz 10 Haziran, 16 Haziran) 37 yaşındaki bir erkek hastada ilk dijital kapalı mitral komissürotomiyi gerçekleştirdi. Hasta sağ atriyal apandaj rüptürü ile peroperatif kaybedildi. Bailey 12 Haziran 1946 günü 29 yaşındaki bir kadın hastada dijital komissürotomiyi tekrar denedi. İlk 30 saat durumun iyi gitmesine rağmen hasta 48 saat sonra öldü. Nekropside yırtıkların komissürlerde olmadığı ve üzerlerinde fibrin oturduğu görüldü. Bu ikinci ölümden sonra Hhneman Hospital, Bailey'in başka komissürotomi yapmasına izin vermedi. Bailey " Hahneman Hastanesi kasabı" olarak anılmaya başladı.

22 Mart 1948 - Tarihinde 38 yaşındaki bir erkek bu kez antikoagülasyon yapılarak operasyona alındı. Ancak ikinci gün sol hemotoraksla kaybedildi. 10 Haziran 1948 günü sabah seansında Bailey Philadelphia General Hospital'de 32 yaşındaki bir erkeğe kapalı dijital komissürotomi yapmaya karar verdi. Hasta torakotomide eksitus oldu. Valvotomi yapılamadı ve resüssite edilemedi. 10 Haziran 1948 günü öğleden sonra BAİLEY, Episcopal Hospital'de 24 yaşındaki bir hastaya ilk başarılı kapalı dijital komissürotomiyi gerçekleştirdi. Bu beşinci hastada girişim başarılı olup hasta 1 hafta sonra düzelince Bailey onu 1000 mil mesafede Chicago'ya götürüp American College of Chest Physicians'da takdim etti.

23 Kasım 1964 - DeBakey, Dennis, Garrett (Methodist Hospital, Houston-Texas) 42 yaşındaki bir erkek hastaya dünyanın ilk başarılı fakat ikinci aortokoroner safen ven bypass’ını yaptılar. Garrett bu hastaya, tıpkı Sabiston gibi, kardiyopulmoner bypass kullanmadan endarterektomi-safen veni ile patch-plasti planlamıştı. Ancak lezyon sol ana koroner arteri tutuyordu. Bu nedenle otolog safen veni ile uç-yan anastomoz yapılarak bypass uygulandı. Yedi yıl sonra gerçekleştirilen anjiyografik tetkik safen veninin açık olduğunu gösteriyordu. Bununla beraber, Garrett olgusunu 1973 yılına dek yayımlamadı. Hasta 1 yıl sonra, safen veni açık olduğu halde, distal nativ damar oklüzyonu ile kaybedildi (Ann Thorac Surg 1997;63:869-878).

28 Kasım 1944 - Alfred Blalock (Johns Hopkins University) ilk Blalock-Taussig şantını başarı ile gerçekleştirdi. Kardiyolog Dr. Helen Taussig'in 3 aydır takip ettiği 15 aylık Fallot tetralojili kız çocuğun hipoksik, siyanotik ataklarının sıklaşması ve son 6 haftada 4 kg'a düşmesi üzerine sol subklaviyan arter uç-yan sol pulmoner artere anastomoz edildi. Operasyon 1,5 saat sürdü ve pulmoner arter 30 dakika kadar oklüde edildi. Postoperatif dönem oldukça gürültülü geçmesine rağmen çocuk iki ay sonra taburcu edildi. Bunu izleyen iki yıl içinde beş yüzden fazla hastaya Blalock-Taussig şantı uygulandı. Erken ölüm oranı %16 olarak belirlendi (Mastery of Cardiothoracic Surgery, Kaiser LR et al ed. Lippincott-Raven,1998, pp. 635).

28 Kasım 1944 - Alfred Blalock (Johns Hopkins University) ilk Blalock-Taussig şantını başarı ile gerçekleştirdi. Kardiyolog Dr. Helen Taussig'in 3 aydır takip ettiği 15 aylık Fallot tetralojili kız çocuğun hipoksik, siyanotik ataklarının sıklaşması ve son 6 haftada 4 kg'a düşmesi üzerine sol subklaviyan arter uç-yan sol pulmoner artere anastomoz edildi. Operasyon 1,5 saat sürdü ve pulmoner arter 30 dakika kadar oklüde edildi. Postoperatif dönem oldukça gürültülü geçmesine rağmen çocuk iki ay sonra taburcu edildi. Bunu izleyen iki yıl içinde beş yüzden fazla hastaya Blalock-Taussig şantı uygulandı. Erken ölüm oranı %16 olarak belirlendi (Mastery of Cardiothoracic Surgery, Kaiser LR et al ed. Lippincott-Raven,1998, pp. 635).

Aralık

3 Aralık 1967 - Christian Neethling Barnard (1922- ) (Cape Town, Güney Afrika) ilk insandan insana ortotopik kalp transplantasyonunu gerçekleştirdi. Bir trafik kazasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Denis Anne Darvail'in kalbini 54 yaşındaki Louis Washkansky'ye taktı. Ameliyat 4 saat 45 dakika sürdü. Hastaya ertesi gün 150 rad radyoterapi verildi. İzleyen gün kobalt radyoterapisi tekrarlandı ve aynı zamanda azatiyopirin- kortizon ile immünosüpresyon uygulandı. Hasta 21 Aralık 1967 günü psödomonas pnömonisi ile vefat etti (O.H. Frazier, Support and Replacement of the Failing Heart, Lippincott-Raven, Philadelphia,1996, pp.6; Références des Grandes Etapes en Cardiologie et Chirurgie Cardiovasculaire Ed. Louis Pariente 1993, Paris, p.284; S Afr Med J 1967;41:1271-1274).

4 Aralık 1947 - Thomas Holmes Sellers Fallot tetralojili bir hastada ileri pulmoner stenozu gidermek için sağ ventrikül apeksinden soktuğu tenotomi bıçağı ile başarılı bir pulmoner valvotomi yaptı. Hastada belirgin düzelme oldu.

6 Aralık 1967 - Adrian Kantrowitz (Brooklyn, New York) İnsandan insana ikinci kalp transplantasyonunu yaptı. Ancak hasta ilk 24 saat kanama ile kaybedildi. 11 Aralık 1968 - Vasilii Kolesov (Department of Surgery of the First Lenningrad Medical Institute of I. P. Pavlov) internal mammer arteri ilk kez retrograd olarak LAD’ye anastomoz etti (Ann Thorac Surg 1997;63:869-878).