ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
KORONER BYPASS CERRAHİSİNDE HASTANE MORTALİTESİNE ETKİ EDEN PREOPERATİF RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Telli A, Posacıoğlu H, Çetindağ B, Çıkırıkçıoğlu M, Badak İ, Boğa M, Yüksel M, Büket S, Durmaz İ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi ABD, Bornova/İzmir

GİRİŞ

Bu çalışmada koroner arter cerrahisinde mortaliyete etkili risk faktörlerinin belirli bir skorlama sistemine göre incelenmesi amaçlanmıştır.

MATERYAL METOD

Çalışmamızda kullanılan preoperatif risk faktörleri sistemi Cleveland Clinical Foundation tarafından hazırlanan ve preoperatif dönemde hastaya ait 13 parametreyi içeren bir sistemdir. Hastaların postoperatif mortalite riskini hesaplamak için kullanılan proeperatif parametreler ve skor değerleri şunlardır: Acil operasyon(6); kan kreatinin düzeyi1.6-1.9 mg/dl arası(1). 1.9mg/dl’nin üzeri(4); ciddi sol ventrikül disfonksiyonu(3); reoperasyon(3); operatif mitral kapak yetmezliği(3); yaş 65-74 arası(1), 75 ve üzeri(2); geçirilmiş damar ameliyatı(2); KOAH(2); anemi Htc<%34(2); operatif aort darlığı(1); ağırlık<65kg(1); diabetes mellitus(1); serebrovasküler hastalık(1).
Bu amaçla kliniğimizde Ocak 1990 – Mayıs 1996 tarihleri arasında koroner bypass operasyonu uygulanan 1910 hastanın kayıtları retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

MATERYAL METOD

Hastaların 150’i erkek(%78,6), 409’u kadındır(%21.4). Hastaların 138’i 65 yaşın altında(72.3), 502’si 65-74 yaşları arasında(%26.3) ve 27’si 75 yaş üzerindedir(%1.4). Belirtilen tarihler arasında kliniğimizde koroner bypass ameliyatı sonrası toplam hospital mortalite sayısı 54’dür(%2.8). 1910 hastanın 1108’i(%58.0) 0-1-2. skorlarda; 642’si(%33.6) 3-4-5. skorlarda; 121’i(%6.3) 6-7-8. skorlarda, 39’u(%2.1) 9 ve üzerindeki skorlarda yer almaktadır. Toplam 54 mortalitenin 12’si(%22.3) 0-1-2. skorlarda, 30’u(%55.5) 3-4-5. skorlarda; 6’sı(%11.1) 6-7-8. skorlarda ve 6’sı(%11.1) 9 ve üzerindeki skorlarda yer almaktadır. Grupların mortalite oranları 0-1-2.skorlarda %1; 3-4-5.skorlarda %4.6; 6-7-8.skorlarda %4.9; 9 ve üzerindeki skorlarda ise %15’dir.

SONUÇ

Bu çalışma sonucunda preoperatif dönemde skor toplam 9 ve üzerinde olan hastalarda postoperatif mortalitenin çok arttığı görülmektedir. Skor toplamı 9 ve üzerindeki hastaların sayılarını az olması dikkat çekicidir. Bunun nedeni hastaların büyük bir çoğunluğunun cerrahi operasyon planlanamadan kaybedilmeleri ya da cerrahi tedavi önerilmemesi olabilir.
Viewed : 87
Downloaded : 0