ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
POSTERİOR LEAFLET KORUNARAK YAPILAN MİTRAL VALV REPLASMANININ SOL VENTRİKÜL FONKSİYONLARININ KORUNMASI ÜZERİNE OLAN ETKİSİ (KLİNİK ÇALIŞMA)
Münacettin CEVİZ*, Şule KARAKELLEOĞLU**, Yahya ÜNLÜ*, İbrahim YEKELER*, Mustafa CERRAHOĞLU*, Erhan VAROĞLU***, Azman ATEŞ*, Hikmet KOÇAK*
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi*
Kardiyoloji**
Nükleer Tıp*** Anabilim Dalları ERZURUM

GİRİŞ

Bu çalışmada mitral valv replasmanı (MVR) esnasında posterior liflet korunmasının önemini araştırmayı amaçladık.

MATERYAL METOD

Çalışma rastgele seçilmiş mitral yetmezliği olan 25 hasta üzerinde yapıldı. 15 hastada posterior liflet korunarak MVR yapıldı (Grup –I). Diğer 10 hastaya klasik MVR yapıldı (Grup II). Ventrikül fonksiyonlarının değerlendirilmesi, preoperatif ve postoperatif 15. günde ekokardiyografik ve nükleer sintigrafik yöntemlerle yapıldı. Her iki grupta yaş ortalaması, aortik kross-klemp süresi ve preoperatif ejeksiyon fraksiyonu (EF) değerleri benzerdi. Erken mortalite olmadı. Ventrikül fonksiyonları ve hastaların fonksiyonel kapasiteleri, postoperatif dönemde, grup-I’de grup-II’ye göre istatistiksel olarak anlamlı derecede iyi olarak bulundu. 3-18 aylık (ort.12 ay) takipte grup-II’de 1 hasta dışında mortalite olmadı.

SONUÇ

Sonuç olarak, mitral kapak replasmanında arka yaprakçık, korda tendina ve papiller adalelerinin korunmasıyla kısmen de olsa mitral aparatın bütünlüğünün devamı ile sol ventrikül performansını artırdığından, klasik MVR’ na göre üstün bir operasyon tekniği olduğu kanısındayız.
Viewed : 248
Downloaded : 0