ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Mitral kapak ameliyatlarında robotik yardımlı ek işlemlerin uygulanabilirliği
Ahmet Ümit Güllü1, Şahin Şenay1, Muharrem Koçyiğit2, Eyüp Murat Ökten1, Mert Dumantepe1, Hasan Karabulut1, Cem Alhan1
1Department of Cardiovascular Surgery, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University, Istanbul, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.17758
Amaç: Bu çalışmada, mitral kapak ameliyatlarında robotik yardımlı ek işlemlere ilişkin klinik deneyimlerimiz ve orta dönem sonuçlarımız sunuldu.

Çalışma planı: Mart 2010 - Şubat 2018 tarihleri arasında mitral kapak ameliyatı sırasında robotik yardımlı ek işlem uygulanan toplam 34 hasta (8 erkek, 26 kadın; ort. yaş 58.3 yıl; dağılım, 34-78 yıl) retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, eşlik eden hastalıkları, tıbbi ve cerrahi öyküleri, ameliyat ve laboratuvar sonuçları, elektrokardiyografik bulguları, ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesi ve servis sonuçları ve kardiyak takip verileri kaydedildi. Kriyoablasyon yapılan hastalarda atriyal fibrilasyon ile ilişkili ilaç kullanımı, inme ve diğer tromboembolik olaylar ve elektrokardiyografik sonuçlar ameliyat sonrası üç ve 12. aylarda değerlendirildi.

Bulgular: Mitral kapak tamiri (n=11) veya replasmanı (n=23) sırasında 34 hastaya toplam 76 robotik yardımlı ek işlem uygulandı. Bu işlemler kriyoablasyon (n=29), triküspid kapak tamiri (n=6), triküspit kapak replasmanı (n=2), sol atriyal apendiks ligasyonu (n=32), atriyal septal defekt ve patent foramen ovale kapatılması (n=5) ve sol atriyal trombektomi (n=2) idi. Ameliyat öncesi ortalama EuroSCORE değerleri 5.1±2.5 idi. Ortalama kardiyopulmoner baypas ve kros klemp süreleri sırasıyla 156±69.4 ve 101±42 dk. idi. Bir yıllık takip süresince kriyoablasyondan sonra hastaların %85"inde (24/28) normal sinüs ritmine ulaşıldı ve iki hastaya (%5.8) kalıcı pacemaker takıldı. Ameliyat sonrası erken dönemde arka sol ventrikül duvar rüptürüne bağlı kanama nedeniyle bir hastada (%2.9) mortalite izlendi. Hastaların %82.4"ünde kan ürünü kullanılmadı. Bir hastada geçici serebral olay yaşandı ve semptomlar iki ay içinde tamamen geriledi.

Sonuç: Teknolojik ilerlemeler ve artan deneyim robotik yardımlı kalp cerrahisi sırasında ameliyat süresinin uzamasına ilişkin endişeleri azaltmaktadır. Robotik cerrahi deneyimi olan merkezlerde mitral kapak ameliyatlarına eşlik eden işlemler düşük komplikasyon oranları ile yapılabilir.

Keywords : Minimal invaziv cerrahi, mitral kapak cerrahisi, robotik cerrahi
Viewed : 878
Downloaded : 305