ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İSKEMİ REPERFÜZYON HASARININ AZALTILMASINDA PENTOKSİFİLİNİN SİALİK ASİT ÜZERİNE OLAN ETKİSİ
Öcal BERKAN, Metin AKSOY, Şinasi MANDUZ, Kasım DOĞAN, İlhan GÜNAY, *Öge ÇETİNKAYA, *Yavuz TİLİĞ
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, SİVAS
*Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Kliniği, SİVAS
Amaç: Sialik asit, serum ve dokularda bulunan glikolipid ve glikoproteinlerin terminal oligosakkarit zincirlerinin önemli bir komponentidir. Bu çalışmada, ratlarda akut iskemiye bağlı olarak oluşan sialik asit düzeylerindeki değişiklikler ve pentoksifilinin bu değişikliklere bir etkisinin olup olmadığı araştırıldı.

Materyal ve Metod: Kırk yedi adet rat, kontrol grubunu oluşturan Grup 1 ve çalışma grubunu oluşturan Grup 2 olarak önce ikiye, daha sonra da her iki grup iskemi ve reperfüzyon zamanına göre t0, t1, t2 diye üçer alt gruba ayrıldı. Grup 2’deki bütün ratlara 50 mg/kg dozunda iv olarak pentoksifilin verildi.

Bulgular: İskemi safhasını gösteren t1 ve revaskülarizasyon safhasını gösteren t2 zamanındaki değerler incelendiğinde sialik asit, laktat ve kreatin kinaz değerlerinde, hiçbir işlem yapılmayan t0 sürelerindeki değerlere göre anlamlı değişiklikler gözlendi. İskemi ve revaskülarizasyon sırasındaki artmış olan total sialik asit değerleri, çalışma grubunda kontrol grubuna göre anlamlı bir şekilde düşük bulundu (p < 0.05).

Sonuç: Çalışma grubunda total sialik asit değerlerinin kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük bulunması, pentoksifilinin etkisine bağlandı.

Keywords : Sialik asit, iskemi, reperfüzyon, pentoksifilin
Viewed : 11446
Downloaded : 2885