ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
ARTERİYOVENÖZ FİSTÜLLERİN CERRAHİ TEDAVİSİ
Kaan KIRALİ, Suat Nail ÖMEROĞLU, Denyan MANSUROĞLU, Kemal UZUN, Esat AKINCI, Gökhan İPEK, Cevat YAKUT
Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İSTANBUL
Amaç: Aortanın ana yan dallarını ilgilendiren arteriyovenöz fistüller yüksek debili refrakter kalp yetmezliğine yol açabildikleri gibi, cerrahi onarımları sırasında görülebilecek ciddi kanamalarla ölümcül de seyredebilirler.

Materyal ve Metod: Bu çalışmada 1985 - 2000 yılları arasında ameliyat edilen toplam 15 arteriyovenöz fistül olgusu incelenmiştir. Hastaların 10’u (%66.7) erkek ve 5’i (%33.3) kadın olup hasta yaşları 8 ile 56 yıl arasında değişmekteydi. Etiyolojik nedenler posttravmatik (%60), konjenital (%26.7) ve iatrojenik (%13.3) sebepler idi. Fistüllerin dokuzu iliak veya femoral arterden, dört tanesi subklavyan arter ve dallarından, bir tanesi karotid arterden ve sonuncusu da vertebral arterden kaynaklanmaktaydı. Kesin tanı arteriyografi veya MR-anjio ile kondu. Beş olguda (%33.3) psödoanevrizma ek lezyon idi. Cerrahi onarım olarak altı hastada (%40) primer onarım, altı hastada (%40) greft interpozisyonu ve üç hastada (%20) embolizasyon uygulandı.

Bulgular: Erken veya geç dönem mortaliteye rastlanmadı. Rekürrans iki olguda (%13.3) görüldü ve bu hastalar tekrar ameliyat edildi.

Sonuç: Basit olgularda embolizasyon tercih edilebilen bir teknik olmakla birlikte, komplike vakalarda fistül mutlaka çıkarılmalı veya greft interpozisyonu ile arteriyel kaynak kapatılmalıdır.

Keywords : Fistül, embolizasyon, greft interpozisyonu
Viewed : 16130
Downloaded : 3251