ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İnternal torasik arterin topikal vazodilatasyonunda lidokain HCL kullanılabilir mi?
Mustafa Erdoğan1, Nihat Okuducu2, Birol Yamak1, Bülent Kısacıkoğlu1
1Sani Konukoğlu Tıp Merkezi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Gaziantep
2 Sani Konukoğlu Tıp Merkezi, Anestezi Kliniği, Gaziantep
Amaç: Bu çalışmada, internal torasik arterin (İTA) hazırlanmasında topikal vazodilatasyon amacıyla lidokain HCL’nin kulanılıp kullanılamayacağı ve papaverine üstünlük sağlayıp sağlamadığı araştırıldı.

Çalışma planı: 2004 yılı içinde elektif koroner bypass planlanan 80 hasta (63 erkek, 17 kadın; ort. yaş 58.6; dağılım 39-71) çalışmaya alındı. Hastalar randomize edilerek iki gruba ayrıldı. Grup 1’de topikal vazodilatatör olarak papaverin, grup 2’de ise %2’lik lidokain HCl kullanıldı. İnternal torasik arterin preperasyonundan hemen sonra bir dakikalık akımı ölçüldü. Topikal vazodilatasyon uygulandıktan sonra kardiyopulmoner bypass’a girmeden hemen önce tekrar akım ölçüldü. Akımlarda olan değişiklikler iki grup arasında karşılaştırıldı.

Bulgular: Her iki grupta da topikal vazodilatatör uygulandıktan sonra alınan ölçümlerde İTA akımında istatistiksel olarak anlamlı artış oldu (p<0.05). Ancak gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir üstünlük yoktu (p>0.05).

Sonuç: Bulgularımız lidokain HCl’nin İTA hazırlanması sonrasında görülebilen vazospazma karşı kullanılan topikal vazodilatatörlerden papaverin kadar etkili olduğunu göstermektedir.

Keywords : Lidokain; mamarial arter; papaverin; vazodilatatör ajanlar/tedavide kullanım
Viewed : 11256
Downloaded : 2044