ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akciğerin sekonder tümörlerinde metastazektomi sonuçları: 74 olgunun retrospektif değerlendirilmesi
Tayfun Güven 1, Mehmet Sırmalı2, Hasan Türüt 3, Göktürk Fındık 1, Suat Gezer 1, Sadi Kaya 1, İrfan Taştepe1
1Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ankara
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Isparta
3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
Amaç: Bu çalışmada, pulmoner metastazektominin sağkalıma olan katkısı ve uzun dönem sağkalıma etki eden prognostik faktörler araştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 1994-Aralık 2003 tarihleri arasında, pulmoner metastazektomi uygulanan 74 hasta (42 erkek, 32 kadın; ort. yaş 34; dağılım 3-73) çalışmaya alındı ve retrospektif olarak incelendi. Hastalar yaş, cinsiyet, primer tümör histolojisi, lezyon sayısı, ameliyat teknikleri, komplet ve inkomplet rezeksiyon sayıları, mediasten lenf nodu tutulumu, hastalıksız yaşam süresi, ek tedavi yönünden klasifiye edildi. Bu prognostik faktörlerin iki ve beş yıllık sağkalım üzerine etkileri değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların 12’sinde (%16) semptom bulunurken, geri kalan 62 (%84) hasta asemptomatikti. Olguların 41’inde (%56) sarkom metastazı, 20’sinde (%26) epitelyal tip tümör saptandı. Yetmiş dört hastanın 70’ine komplet metastazektomi, dördüne ise sadece tanısal amaçlı inkomplet rezeksiyon uygulandı. Ortalama ameliyat sonrası hastanede kalış süresi 5.7 (4-8 gün) gün, komplikasyon oranı %16 idi. Ortalama hastalıksız yaşam süreleri; sarkomlarda 16.2 ay, epitelyal tümörlerde 36 ay, germ hücreli tümörlerde 7.2 ay, melanomlarda 8.4 ay, diğer tümörlerde ise 35.5 ay olarak tespit edildi.

Sonuç: Pulmoner metastazların cerrahi rezeksiyonu güvenli ve efektif bir tedavi şeklidir. Tümörün histopatolojisi, hastalıksız yaşam süresi, metastaz sayısı, mediastinal lenf nodu tutulumu ve ek tedavi önemli prognostik göstergelerdir. Metastaz sayısının surviye olan etkisinin net olarak belirlenebilmesi için daha geniş çalışmalara ihtiyaç vardır.

Keywords : Akciğer tümörleri/sekonder/cerrahi; sağkalım analizi
Viewed : 16320
Downloaded : 2519