ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Göğüs travmasına bağlı mitral papiller adale rüptürü
Hasan Basri Erdoğan1, Bülent Mutlu2, Gökhan Kahveci2
1Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
Toraksa olan künt travma sonrasında papiller adale rüptürüne bağlı mitral yetersizliği oldukça nadir görülen bir patolojidir. Ani gelişen ciddi mitral yetersizliği cerrahi olarak hemen düzeltilmezse kalp yetersizliğiyle ölüme sebep olabilir. Yirmi sekiz yaşında erkek hasta, bir ay önce geçirdiği künt göğüs travmasından 15 gün sonra ilerleyici nefes darlığı nedeniyle başvurduğu hastanede, bronkopnömoni tanısıyla gördüğü tedaviye karşın yakınmalarının artması ve kardiyak üfürüm saptanması sonucu hastanemize sevkedildi. Transtorasik ekokardiyografide ileri mitral yetersizlik, mitral anterior kapak prolapsusu, mitral anterior kapakla ilişkili kordaların üzerinde mobil ekodens yapı görüldü. Ameliyata alınan hastada sol atriyotomi yapıldığında anterior leaflete ait anterolateral papiller kas grubunda ve posteromedial gruba ait anterior leaflete giden papiller kas grubunda kopma saptandı. Mekanik protez kapakla replasman yapılan hasta sorunsuz olarak izlenmektedir.
Keywords : Mitral yetersizliği; papiller adale rüptürü; künt göğüs travması
Viewed : 14947
Downloaded : 3325