ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Yaygın aterosklerozisli hastalarda simultane koroner arter bypass ve periferik revaskülarizasyon
Şebnem Çetemen Albeyoğlu, Uğur Filizcan, Bayer Çınar, Hakkı Aydoğan, Onur Göksel, Veysel Şahin, Murat Sargın, E. Ergin Eren
Department of Cardiovascular Surgery, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Center, İstanbul
Amaç: Koroner arter hastalığı ve periferik arter hastalığının birlikteliği anjiyografik olarak %37 ila %78 gibi yüksek bir orandadır. Karotis arter stenozu veya abdominal aort anevrizması ile koroner arter hastalığının birlikteliği daha sık rastlanan bir klinik durum olmasına karşın koroner bypass cerrahi uygulanan hastaların %4-15’inde ciddi semptomatik aortoiliyak oklüziv hastalığın eşlik ettiği görülmektedir. Bu çalışmada ciddi kalsifik asendan aortalı, kritik aortoiliyak oklüziv hastalığın eşlik ettiği düşük ejeksiyon fraksiyonlu ve/veya unstabil angina pektorisli komplike hasta grubunda uygulanan kombine cerrahi girişimin yakın dönem takip sonuçları incelendi.

Çalışma planı: Ciddi koroner arter hastalığı ve birlikte kritik aortoiliyak oklüziv hastalığı olan 11 erkek hasta (ort. yaş 62.8) çalışmaya alındı. Hastalara kardiyak kateterizasyon, alt ekstremite arteriyel Doppler ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans anjiyografi uygulandı. Hastaların tamamına simultane çalışan kalpte koroner bypass ve ekstra anatomik periferik arteriyel revaskülarizasyon yapıldı.

Bulgular: Ameliyat sonrası takip döneminde herhangi bir nörolojik, respiratuvar komplikasyon, kardiyak veya periferik iskemi gelişen olgu olmadı. Toplam takip süresi 3.4 yıldı, bir hasta periferik arteriyel greft oklüzyonu nedeniyle tekrar ameliyat edildi.

Sonuç: Yüksek risk profiline sahip hastalarda kombine cerrahi yaklaşımın (ciddi kalsifik asendan aortanın manipülasyonundan kaçınılarak off pump koroner bypass cerrahi ve simultane ekstra anatomik periferik revaskülarizasyon) güvenli ve tercih edilir bir yöntem olduğu görüşündeyiz.

Keywords : Arteriyel oklüziv hastalık; koroner arter bypass; vasküler cerrahi işlem
Viewed : 10903
Downloaded : 2154