ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Atriyal fibrilasyonun cerrahi tedavisi: Uzun dönem sonuçlar
Barış Çaynak, Zehra Bayramoğlu, Ertan Sağbaş, İlhan Sanisoğlu, Mustafa Güden, Belhhan Akpınar
Florence Nightingale Hastanesi, Kalp ve Damar Cerahisi Bölümü, İstanbul
Amaç: Açık kalp ameliyatı olan hastalarda eşzamanlı radyofrekans modifiye maze işlemi uygulamasının sonuçları incelendi.

Çalışma planı: Açık kalp ameliyatı (AKA) planlanan kalıcı atriyal fibrilasyonu (AF) olan hastalar rastgele grup 1 (açık kalp ameliyatı + radyofrekans modifiye maze) ve grup 2 (sadece AKA) olarak ayrıldı. Grup 1’de 34 hasta (12 erkek, 22 kadın; ort. yaş 60.82±10.04; dağılım 41-77), grup 2’de 36 hasta (19 erkek, 17 kadın; ort. yaş 55.39±10.98; dağılım 32-75) vardı. Grup 1’de ortalama takip süresi 23.41±6.34 ay; grup 2’de 15.11±6.40 aydı. Bütün hastalara takiplerinde 24 saatlik holter monitörizasyonuyla transtorasik ekokardiyografi yapıldı.

Bulgular: Yaş dışında demografik bilgiler, sol atriyum çapı ve fonksiyonel kapasite açısından iki grup arasında bir farklılık yoktu. Grup 1’de AF dışı ritm %76.5, grup 2’de %27.8 olarak bulundu (p<0.05). Ameliyat sonrası hız kontrolü için ilaç kullanımı ve çarpıntı hissi grup 2’de daha yüksekti (p<0.05). Grup 2’de dört tromboemboli (üç minör, bir majör %11.1) ve iki geç mortalite (%5.6) görülürken, grup 1’de tromboembolik olay ve mortalite yoktu (p>0.05). Sol atriyum çapı grup 2’de sinüs ritmine dönme üzerine etkinken, grup 1’de etkisizdi. Ameliyat sonrası sinüs ritmine dönüş üzerine bağımsız değişkenlerin yaş ve radyofrekans modifiye maze uygulaması olduğu saptandı.

Sonuç: Radyofrekans modifiye maze işlemi, uygulanması nın olumlu sonuçları ve kolaylığı nedeniyle kombine girişimlerde faydalı olabileceği düşüncesindeyiz.

Keywords : Atriyal fibrilasyon/cerrahi; kateter ablasyon/ yöntem
Viewed : 19237
Downloaded : 2450