ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sol ventrikül disfonksiyonlu ameliyat olmuş koroner arter hastalarında yaşam kalitesi ölçümü
Serap Aykut Aka1, Gökçen Orhan 1, Şahin Şenay 1, Zeynep Tartan2, Erol Kurç 1, Okan Yücel 1, Müge Taşdemir 1, E. Ergin Eren1
1Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
Amaç: Kronik sol ventrikül sistolik disfonksiyonlu ameliyat olmuş koroner arter hastalarında, yaşam kalitelerini 36 adet soruyla değerlendiren “left ventricular dysfunction 36 questionnaire” (LVD-36) anketi, kardiyopulmoner egzersiz testi (KPET) sonuçları ile karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Çalışmaya ejeksiyon fraksiyonu (EF) ≤%40 olan 36 olgu (27 erkek, 9 kadın; ort. yaş 59±6 yıl; dağılım 44-69) alındı. Olgulara solunumdan solunuma KPET uygulandı. Aynı süreç içerisinde “LVD-36” sorularına “doğru” ve “yanlış” olmak üzere yanıt vermeleri istendi. Daha sonra hastaların “doğru” olarak nitelendirdikleri soru adedi toplandı, KPET sonuçları ile ilişkisi araştırıldı.

Bulgular: Hastaların pik VO2 değerleri ile (ml/dk/kg), doğru olarak işaretledikleri soru sayısı arasında negatif ilişki olduğu dikkat çekti. Hastaların fonksiyonel kapasiteleri azaldıkça, testteki sorular için daha çok “doğru” seçeneğini işaretledikleri gözlendi (r=-0.402; p=0.002). Testte işaretlenen “doğru” seçeneği sayısı ile ejeksiyon fraksiyonu arasında ise anlamlı ilişki olmadığı saptandı (r=-0.132; p=0.48).

Sonuç: Aorta koroner bypass geçiren sol ventrikül disfonksiyonlu olgularda, ameliyatın yararlılığının değerlendirilmesinde, hastaların takibinde ve yaşam kalitesi sorgulanmasında “LVD-36” yaşam kalitesi testinin yararlı, uygulaması ve tekrarlaması kolay bir test olduğunu düşünmekteyiz.

Keywords : Koroner arter bypass; yaşam kalitesi; anket; sol ventrikül disfonksiyonu
Viewed : 16151
Downloaded : 3664