ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Carbomedics® ve On-X® marka bileaflet mekanik kalp kapaklarının hemodinamik performanslarının mitral pozisyonda karşılaştırılması
İlker Kiriş1, Hüseyin Okutan 1, Oktay Peker 1, Turhan Yavuz 1, Ahmet Öcal 1, Erdoğan İbrişim 1, Ali Kutsal2
1Süleyman Demirel Üniversitesi, Şevket Demirel Kalp Merkezi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Isparta
2Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Pediatrik Kalp Cerrahisi Kliniği, Ankara
Amaç: Bu çalışmanın amacı, mitral kapak replasmanı (MVR) ameliyatı yapılmış hastalarda Carbomedics® ve On-X® marka mekanik bileaflet kalp kapaklarının hemodinamik performanslarının ameliyat sonrası erken dönemde karşılaştırılmasıdır.

Çalışma planı: Mitral kapak replasmanı ameliyatı yapılan 30 hasta rasgele olarak iki ayrı gruba ayrıldı. İlk gruptaki hastalara (n=15) Carbomedics®, diğer gruptaki hastalara da (n=15) On-X® marka mekanik bileaflet mitral kalp kapağı takıldı. Ameliyat öncesi dönemde ve ameliyattan üç ay sonra ekokardiyografi ile hemodinamik ölçümler yapıldı.

Bulgular: Sol ventrikül diyastol sonu çapı, sol ventrikül sistol sonu çapı, sol atrium çapı, pulmoner arter basıncı, ejeksiyon fraksiyonu ve fraksiyonel kısalma için ameliyat öncesi ve sonrası dönem arasında gelişen değişiklik açısından iki grup karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05). Ameliyat sonrası dönemde ise, Carbomedics ® grubuna ait performans indeksi değeri On-X® grubuna göre daha yüksekti (0.96±0.15’e karşın 0.73±0.10) ve fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). Ayrıca Carbomedics® grubuna ait transvalvüler maksimum basınç gradienti değeri, On-X® grubuna göre daha yüksekti (14.20±3.14 karşın 11.07±2.89) ve fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). Bunun yanında, efektif kapak alanı ve transvalvüler ortalama basınç gradienti için gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05).

Sonuç: On-X® ve Carbomedics® mekanik mitral bileaflet kalp kapaklarının ameliyat sonrası erken dönemde benzer hemodinamik performanslara sahip olduğu görüldü. Carbomedics® ile kıyaslandığında klinik kullanıma yeni girmiş olan On-X® mekanik kalp kapağının, MVR ameliyatlarında güvenle kullanılabileceği düşüncesindeyiz.

Keywords : Kalp kapağı hastalıkları/cerrahi; kalp kapağı protez implantasyonu
Viewed : 15619
Downloaded : 2344