ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Tanısal mediastinoskopi: 30 Olgunun analizi
Sedat Demircan, İsmail Cüneyt Kurul, İbrahim Can Kürkçüoğlu, Cemil Deniz Yorgancılar
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara
Amaç: Bu çalışmada, diğer tanısal yöntemlerle adlandırılamayan mediastinal lezyonlu otuz olguda uygulanan tanısal amaçlı mediastinoskopik girişim retrospektif olarak incelendi.

Çalışma planı: Mayıs 2003 - Temmuz 2005 tarihleri arasında mediastinal kitle tanısıyla 30 hastaya (23 erkek, 7 kadın; yaş ort. 45.3; dağılım 20-65) genel anestezi altında, standart servikal yaklaşımla, aynı cerrahi ekip tarafından mediastinoskopi uygulandı.

Bulgular: Histopatolojik incelemede, 14 olguda (%46.6) sarkoidoz, yedi olguda reaktif lenf nodu hiperplazisi (%23.3), beş olguda (%16.8) tüberküloz lenfadenit, dört olguda (%13.3) metastatik lenf nodu (akciğer kanseri-N2) saptandı.

Sonuç: Bulgularımız, daha az invaziv yöntemlerle tanısı konulamayan mediastinal lezyonlarda mediastinoskopinin etkili bir yöntem olduğu yönündeki görüşleri desteklemektedir.

Keywords : Mediastinal tümörler/tanı; mediastinoskopi
Viewed : 16131
Downloaded : 2576