ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Alt ekstremitede lenfödem sıklığı ve etkili faktörler
Bilgehan Savaş Öz, Murat Sargın, Hikmet İyem, Cengiz Bolcal, İlker Mataracı, H. Tankut Akay, Suat Doğancı, Harun Tatar
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara
Amaç: Bacaklarda ağrı ve şişlik yakınmasıyla başvuran hastalarda primer ve sekonder lenfödem oranı, sekonder lenfödeme etkili faktörler ve venöz yetmezlikle beraberliği retrospektif olarak araştırıldı.

Çalışma planı: Çalışmaya alt ekstremitesinde 5 cm ve üstünde çap farkı ve belirgin ödemi olan 224 hasta (136 erkek, 88 kadın; ort. yaş 24±6.2; dağılım 20-51) alındı. Tüm hastalarda lenfödem dereceleri, ciltte renk değişikliği bulguları, enfeksiyon, travma ve malignite nedeniyle lenfadenektomi ve/veya radyoterapi uygulanma öyküleri ile yakınmaların başlama yaşı değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların %9.8’inde iki taraflı, %90.2’sinde tek taraflı lenfödem vardı. İki taraflı lenfödem bulunan hastaların sekizi primer, dokuzu sekonder, üçü idiyopatik ve ikisi Klippel-Trenaunay sendromluydu. Tek taraflı lenfödem bulunan hastaların %14’ü primer, %72’si sekonder, %3.6’sı idiyopatikti, %7.2’sinde mikst tip hastalık ve %3.2’sinde Klippel-Trenaunay sendromu vardı. Selülit, lenfanjit, cerrahi girişim, travma ve inguinal bölgeye malignite nedeniyle lenfadenektomi ve/veya radyoterapi yapılması, uygulanan univaryans analizde sekonder lenfödem gelişimi için anlamlı bulunurken, multivaryans analizde selülit, lenfanjit ve inguinal bölgeye malignite nedeniyle lenfadenektomi ve/veya radyoterapi yapılması anlamlı bulundu.

Sonuç: Tekrarlayan enfeksiyonlar özellikle yatkınlığı olan hastalarda kalıcı lenfödeme neden olmaktadır. Ayrıca neoplazi nedeniyle inguinal bölge lenf metastazı sonrası yapı lan lenfadenektomi ve bu bölgeye uygulanan radyoterapi kalıcı lenfödeme neden olmaktadır.

Keywords : Tanısal görüntüleme; lenfödem/tanı
Viewed : 31361
Downloaded : 3564