ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Senkop ile ortaya çıkan sağ atriyal miksoma
Mustafa Göz1, Ömer Çakır 1, Kenan İltemur 2, Nihal Kılınç 3, Nesimi Eren1
1Departments of Cardiovascular Surgery, Medicine Faculty of Dicle University, Diyarbakır
2Departments of Cardiology, Medicine Faculty of Dicle University, Diyarbakır
3Departments of Pathology, Medicine Faculty of Dicle University, Diyarbakır
Elli yedi yaşında erkek hasta altı aydır eforla ortaya çıkan senkop yakınmasıyla başvurdu. Hastanın fizik muayenesi, göğüs röntgenografisi ve elektrokardiyografisi normal sınırlar içindeydi. Yapılan transtorasik ve transözofageal ekokardiyografide diyastolde triküspid kapaktan sağ ventriküle prolabe olan sağ atriyal kitle görüldü. Diğer kalp boşlukları normaldi. Koroner anjiyografide koroner arterler normal bulundu. Ameliyat ve kardiyopulmoner bypass, çıkan aort, superior vena kava ve femoral ven kanülasyonuyla yapıldı. Sağ atriyumun cerrahi eksplorasyonunda 6.5x5.5x4.5 cm boyutlarında interatriyal septuma bağlı mat, mor renkli kitle görüldü. Kitle dikkatli ve başarılı bir şekilde eksize edildi. Histolojik inceleme sonucunda kardiyak miksoma tanısı konuldu. Hasta komplikasyonsuz olarak iyileşti. Bu olgu sunumunda senkop ataklarının karakteristik özelliklerine dikkat çekildi ve sağ atriyal miksomalı hastaların kardiyopulmoner bypass için kanülasyonunda sistemik ve pulmoner tümör embolizasyonundan korunmanın önemi tartışıldı.
Keywords : Kalp tümörleri/tanı/cerrahi; miksoma/cerrahi; senkop
Viewed : 9693
Downloaded : 2208