ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner bypass sonrasında endojen nitrik oksit ile pulmoner disfonksiyon arasındaki ilişkinin 80 yaş üzeri hastalarda incelenmesi
Serap Aykut Aka1, Gökçen Orhan 1, Müge Taşdemir 1, Ayliz Velioğlu Öğünç2, Şahin Şenay 1, Okan Yücel 1, Hüseyin Kuplay 1, İbrahim Yekeler1
1Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İstanbul
Amaç: Bu çalışmada, 80 yaş üzeri koroner arter hastalarında kardiyopulmoner bypass (KPB) sonrasındaki sistemik ve bronşiyal nitrik oksit (NO) salınımındaki değişiklikler ve bu değişimlerin pulmoner disfonksiyon ile ilişkisi araştırıldı ve bulgular daha genç hasta grubu sonuçlarıyla karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Çalışmaya elektif şartlarda primer koroner arter bypass cerrahisi uygulanan, 80 yaş üzeri 12 hasta (ort. yaş 83.8±2.3) ve 60 yaş altı 15 hasta (ort. yaş 52.6±9.5) alındı. Hastalarda ameliyat sonrası pulmoner fonksiyon değerlendirilmesinde solunum indeksi kullanıldı. Nitrik oksit düzeylerinin ölçülmesi için ameliyattan hemen önce, ameliyat bitiminden hemen sonra ve ameliyat sonrası altıncı saatte sistemik kan ve endotrakeal aspirasyon örnekleri alındı ve NO düzeyleri kalorimetrik yöntemle belirlendi.

Bulgular: Ameliyat sonrası komplikasyonlar açısından iki grup arasında anlamlı fark yoktu. Hiçbir hastada ölüm ve solunum yetmezliği görülmedi. Ameliyat sonrasında ve altı ncı saatte tüm hastalarda NO düzeylerinde anlamlı derecede azalma, solunum indeksi değerlerinde anlamlı artış görüldü (p<0.05). Bu değişiklikler 80 yaş üstü hasta grubunda daha fazla olmasına karşın, daha genç yaştaki hasta grubuyla anlamlı farklılık oluşturmadı.

Sonuç: Her iki yaş grubunda da ameliyat sonrası solunum indeksi değerlerindeki artışla kendini gösteren pulmoner yetersizlik bulguları NO salınımındaki bozukluk ile ilişkili olabilir. Solunumsal komplikasyonların azaltılabilmesi için NO metabolizmasını göz önüne alan tedavi yaklaşımları yararlı olabilir.

Keywords : İleri yaş, 80 ve üstü; kardiyopulmoner bypass/ yan etki; inflamasyon/metabolizma; akciğer hastalığı; nitrik oksit/ kan; ameliyat sonrası komplikasyon
Viewed : 15882
Downloaded : 3361