ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Off-pump koroner cerrahide miyokard hasarı: Off-pump cerrahi ile girişimsel yöntemi karşılaştırma
Hasan Basri Erdoğan 1, Sinan Dağdelen 2, Başar Sareyyüpoğlu 1, Nilgün Bozbuğa 1, İbrahim Kara 1, Kaan Kırali 1, Esat Akıncı1, Cevat Yakut1
1Department of Cardiovascular Surgery, Kartal Koşuyolu Heart and Research Hospital, İstanbul
2Department of Cardiology, Acıbadem Hospital, İstanbul
Amaç: Bu prospektif çalışmada, off-pump koroner arter bypass cerrahisi ile koroner girişim yapılarak elektif koroner revaskülarizasyon uygulanan hastalarda miyokardiyal hasar düzeyleri karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Çalışmaya, koroner arter hastalığı nedeniyle off-pump koroner cerrahisi (n=50) veya koroner girişimle stent implantasyonu (n=50) uygulanan ardışık 100 hasta (83 erkek, 17 kadın; ort. yaş 53; dağılım 34-78) alındı. Miyokard hasarı derecesini belirlemek için, girişim öncesi ve girişimden 12 saat sonra kan örnekleri alınarak, kardiyak troponin (cTn), kreatin kinaz MB (CK-MB), high sensitive CRP (hsCRP) ve laktat düzeyleri ölçüldü ve elektrokardiyografik değerlendirme yapıldı.

Bulgular: İki grup arasında sigara içme, aspirin kullanımı, geçirilmiş miyokard infarktüsü ve sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu açısından anlamlı farklılık vardı. Tutulan damar sayısı ise benzer bulundu. Başlangıç değerleriyle kıyaslandığında, off-pump cerrahi ve koroner girişim uygulamalarında cTn’de artış sırasıyla %7.1 ve %2.0, CK-MB’deki artış %2.0 ve %1.2 (p<0.001) bulundu. Off-pump cerrahi ve koroner girişim sonrasında, incelenen parametrelerde iki kat veya üzerinde artış görülen olguların oranı cTn için sırasıyla %46 ve %14 (p=0.001), CK-MB için %38 ve %4 (p=0.001), hsCRP için %94 ve %0 (p<0.001), laktat için %38 ve %0 (p=0.001) idi.

Sonuç: Biyokimyasal göstergelerdeki yükselmeler, invaziv girişimle karşılaştırıldığında off-pump cerrahi grubunda miyokard hasarının daha fazla olduğunu göstermektedir.

Keywords : Kardiyak cerrahi işlemler; kardiyopulmoner bypass; kreatin kinaz izoenzimi/kan; koroner arter bypass; troponin/ analiz; miyokard iskemisi
Viewed : 10494
Downloaded : 2016