ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde açık kalp cerrahisi: İlk 170 olgunun değerlendirilmesi
Mustafa Büyükateş, S. Akın Turan, Özer Kandemir, Hilmi Tokmakoğlu
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Zonguldak
Amaç: Kliniğimizde yapılan ilk açık kalp ameliyatlarının sonuçları değerlendirildi.

Çalışma planı: Mayıs 2002 ile Aralık 2005 tarihleri arasında toplam 170 hastaya (114 erkek, 56 kadın; ort. yaş 55±13) açık kalp ameliyatı yapıldı. Yüz elli olgu koroner arter hastalığı, beş olgu mitral kapak hastalığı, üç olgu aort kapak hastalığı, üç olgu aort diseksiyonu, dokuz olgu atriyal septal defekt nedeniyle ameliyat edildi. Greft olarak 136 hastada (%90.7) sol internal mammaryan arter kullanıldı.

Bulgular: Hastane mortalitesi dört hastada (%2.4) görüldü. Ameliyat sonrasında altı hastada (%3.5) yara yeri enfeksiyonu, dokuz hastada (%5.3) düşük kardiyak debi, iki hastada (%1.2) koroner arter bypass greftleme sonrası miyokard infarktüsü, 28 hastada (%16.5) atriyal fibrilasyon gelişti. Dokuz hastaya intraaortik balon pompası takıldı. On altı hastada kanama, bir hastada sternal ayrılma nedeniyle revizyon (%10) gerekti. Hastaların yoğun bakımda kalış süresi ortalama 2.1±0.7 gün, hastanede kalış süresi 6.5±2.1 gün idi.

Sonuç: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Batı Karadeniz Bölgesi’nde yeni kurulan bir merkezdir. Merkezimizde, kuruluşundan kısa bir süre sonra yapılmaya başlanan açık kalp ameliyatları halen başarılı bir şekilde devam etmektedir.

Keywords : Kardiyak cerrahi girişim; koroner arter bypass; koroner hastalık
Viewed : 19894
Downloaded : 2291