ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Nötrofillerden arınmış kan kardiyoplejisinin miyokardiyal iskemi/reperfüzyon hasarına etkisi
Soner Sanioğlu1, Aykut Şerbetçioğlu 1, Onur Sokullu 1, Levent Kabasakal 2, Yavuz Enç 1, Ali Tabakan 1, Gül Dülger 2, Fuat Bilgen1
1Department of Cardiovascular Surgery, Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Center, İstanbul
2Department of Pharmacology, Faculty of Pharmacy of Marmara University, İstanbul
Amaç: Nötrofillerden arınmış kan kardiyoplejisinin iskemi/ reperfüzyon hasarına karşı koruyucu rolü olup olmadığı araştırıldı.

Çalışma planı: Çalışmaya, koroner arter bypass greftleme (KABG) uygulanan ve sol ventrikül fonksiyonları iyi olan 16 erkek hasta alındı. Hastalar rastgele olarak, sayıca eşit iki gruba ayrıldı. Bir gruba antegrad/retrograd soğuk kan kardiyoplejisi lökosit filtresi takılarak, diğer gruba ise filtre takılmadan uygulandı. Dokuda nötrofil birikiminin belirteci olan doku miyeloperoksidaz (MPO) aktivitesinin belirlenmesi için, kardiyopulmoner bypass başlangıcında, kros klemp konmadan hemen önce ve kros klempin çıkarılmasından bir saat sonra interventriküler septumdan biyopsi örnekleri alındı. Kardiyopulmoner bypass öncesinde ve kros klempin çıkarılmasından dört saat sonra hastaların kardiyak indeksleri hesaplandı. Kreatin kinaz-MB (CKMB) aktivitesi ameliyat gününde altı saatte bir ölçüldü.

Bulgular: Filtreleme yapılan grupta kardiyopleji sıvısındaki ortalama lökosit sayısı anlamlı derecede düşük bulundu (p<0.001). İki grup arasında kardiyak indeksler, CK-MB düzeyleri, mekanik destek, ciddi ventrikül aritmisi gelişimi ve inotropik ajan ihtiyacı açısından anlamlı farklılık bulunmadı (p>0.05). Kros klemp öncesinde, lökosit filtresi uygulanan ve uygulanmayan gruplarda doku MPO aktivitesi sırasıyla 0.13±0.04 U/100 mg doku ve 0.11±0.04 U/100 mg doku bulundu. Kros klempin çıkarılmasından bir saat sonra, MPO aktivitesi her iki grupta da anlamlı artış gösterdi. Lökosit filtresi uygulanan grupta MPO aktivitesindeki artış daha düşük olmasına karşın bu farklılık anlamlı değildi (p>0.05).

Sonuç: Sol ventrikül fonksiyonları iyi olan ve elektif KABG ameliyatı yapılacak hastalarda, kan kardiyoplejisinden nötrofilleri arındırmak, hemodinamik ve biyokimyasal parametreler açısından ek yarar sağlamamaktadır.

Keywords : Kardiyoplejik solüsyon; kardiyopulmoner bypass; filtreleme; lökosit; miyokardiyal reperfüzyon hasarı
Viewed : 10898
Downloaded : 2248