ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Fallot tetralojisi: Transatriyal/transpulmoner yaklaşımın erken dönem sonuçları
Yavuz Enç1, Numan Ali Aydemir 1, Yalım Yalçın2, Deniz Özsoy 1, Abdullah Erdem2, Batuhan Özay 1, Yeşim Biçer3, Sertaç Çiçek1
1Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kalp Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyolojisi Kliniği, İstanbul
3Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
Amaç: Kliniğimizde Fallot tetralojisi için tam düzeltme ameliyatlarında tercih edilen yaklaşım olan transatriyal/transpulmoner yöntemin erken dönem sonuçları değerlendirildi.

Çalışma planı: 2002-2005 yılları arasında Fallot tetralojisi nedeniyle transatriyal/transpulmoner yaklaşımla tam düzeltme yapılan 71 olgunun (39 erkek, 32 kız; ort. yaş 5.0±4.4; dağılım 1-29) ameliyat sırasında ve sonrasında elde edilen verileri ileriye dönük olarak toplandı ve incelendi. Yedi olguda daha önce palyatif şant ameliyatı uygulanmıştı. Ortalama izlem süresi 15.2±10.9 ay idi.

Bulgular: Bir olgu ameliyat sırasında, üç olgu ise ameliyat sonrası erken dönemde kaybedildi. Ölüm nedeni iki olguda uzun dönem mekanik ventilasyon sonrası sepsis, bir olguda dirençli kavşak taşikardiye bağlı düşük kardiyak debi sonrası çoklu organ yetmezliği idi. Ameliyat sonrası ekokardiyografide 51 olguda (%76.1) hafif, 13 olguda (%19.4) orta derecede pulmoner yetmezlik saptandı. İki olgu dışında önemli derecede sağ ventrikül çıkım yolu darlığına ve ciddi rezidü ventriküler septal defekte rastlanmadı. Sadece bir olguda sekizinci ayda enfektif endokardit nedeniyle tekrar ameliyat gerekti. Takip dönemi sonunda hastaların tümü NYHA sınıf I (n=66, %98.5) veya II (n=1, %1.5) idi. Ekokardiyografik incelemede, ortalama sağ ventrikül çıkım yolu gradiyenti 16.3±5.6 mmHg bulundu. Triküspid kapak yetmezliği 58 olguda (%86.6) minimal düzeyde idi. Sadece iki olguda (%3.0) ≥ 3+ triküspid yetmezliği görüldü. Sağ ventrikül fonksiyonları 62 olguda (%92.5) normal sınırlarda bulunurken, beş olguda (%7.5) hafif bozulma gösterdi.

Sonuç: Ameliyat sonrası sağ ventrikül fonksiyonları göz önüne alındığında, transatriyal/transpulmoner yaklaşım ile erken dönem sonuçlar mükemmel bulunmuştur.

Keywords : Kardiyak cerrahi işlemler; ekokardiyografi; Fallot tetralojisi/cerrahi
Viewed : 12089
Downloaded : 2388