ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Göğüs travmalı 282 olgunun analizi
Aykut Altunkaya1, Erol Aktunç2, Ali Cevat Kutluk 1, Mustafa Büyükateş3, Nejat Demircan2, Ayşe Semra Demir2, Sıtkı Akın Turan3
1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Zonguldak
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Zonguldak
3Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Zonguldak
Amaç: Yaşamın ilk 30 yılında travmaya bağlı ölümlerin %20-25’ini göğüs travmaları oluşturmaktadır. Bu çalışmada, üç yıllık süre içinde merkezimizde izlenen toraks travmalı olgular değerlendirildi.

Çalışma planı: Çalışmaya, 2003-2006 tarihleri arasında toraks travması nedeniyle merkezimizde tedavi edilen, 15 yaş üzerindeki 282 hasta (240 erkek, 42 kadın; ort. yaş 41±16; dağılım 16-98) alındı. Hastalar yaş, cinsiyet, travma etyolojisi, klinik bulgular, eşlik eden yaralanmalar, ameliyat endikasyonları, uygulanan cerrahi girişimler, gelişen komplikasyonlar ve mortalite açısından incelendi.

Bulgular: Yaş ortalaması erkeklerde 43±17 (dağılım 16- 98), kadınlarda 33±10 (dağılım 16-61) bulundu (p<0.001). Travmaların erkeklerde görülmesi anlamlı derecede fazlaydı (p<0.001). Olguların 175’inde (%62.1) izole toraks travması, 107’sinde (%37.9) multipl travma vardı. Olguların 242’sinde (%85.8) künt, 40’ında (%14.2) penetran travma görüldü. Yaralanma nedeni 164 hastada (%58.2) trafik kazasıydı. Künt göğüs travması geçiren 101 olguda ek yaralanma görüldü. İki olguda büyükbaş hayvanların neden olduğu penetran yaralanma görüldü. Penetran travma geçiren sadece iki kadın hasta vardı. Tedavi sırasında künt toraks travması geçiren yedi hastada ventilatör desteği kullanıldı. Penetran göğüs travmalarının tümünde, künt göğüs travmalarının 150’sinde (%62) tüp torakostomi kullanıldı. Toplam 11 hastada torakotomi ve sternotomi uygulandı. Mortalite beş hastada görüldü; bunların hepsinde primer patoloji göğüs travması dışındaki nedenlerdi. Pnömotoraks ve akciğer kontüzyonları ulusal kaynaklarda bildirilen oranlardan daha yüksek bulundu. Hiçbir hastada kalp yaralanması gözlenmedi.

Sonuç: Künt travma nedenleri arasında ilk sırayı motorlu taşıt kazaları almış olduğundan, ülkemiz genelinde olduğu gibi Zonguldak’ta da trafik kurallarına uyum konusunda halkın bilinçlendirilmesinin gerekli olduğu düşünüldü.

Keywords : Akciğer/yaralanma; göğüs yaralanması/etyoloji/ epidemiyoloji
Viewed : 17656
Downloaded : 2806