ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde mediastinal lenf nodu evrelemesinde pozitron emisyon tomografisinin yeri
Osman Eroğlu, Serhan Tanju, Alper Toker, Sedat Ziyade, Şükrü Dilege, Göksel Kalaycı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
Amaç: Akciğer kanserinde sağkalımı etkileyen en önemli faktörlerden biri lenfatik tutulumdur. Bu çalışmada, küçük hücreli dışı akciğer kanserinde mediastinal lenf nodu tutulumunun değerlendirilmesinde fluorodeoksiglukoz (FDG) kullanılarak yapılan pozitron emisyon tomografisinin (FDG-PET) yeri araştırıldı.

Çalışma planı: Akciğer kanseri nedeniyle ameliyata aday olan ve FDG-PET görüntülemesinde uzak metastaz saptanmayan küçük hücreli dışı akciğer karsinomlu 53 hasta (45 erkek, 8 kadın; ort. yaş 64; dağılım 49-75) çalışmaya alındı. Lenf nodlarının, PET tutulum düzeyleri ve bilgisayarlı tomografideki (BT) boyutu, tümörün histolojik tipi, yapılan ameliyatlar ve çıkarılan mediastinal lenf nodları ve patoloji sonuçları değerlendirildi.

Bulgular: Mediastinal lenf nodlarının değerlendirilmesinde PET görüntülemenin duyarlılığı %66.7, özgüllüğü %83.2, pozitif öngördürücü değeri %51.3, negatif öngördürücü değeri %90.4 bulunurken, aynı değerler BT’de sırasıyla %36.7, %85, %39.3 ve %83.5 idi. Pozitron emisyon tomografisi ile BT arasında duyarlılık açısından fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p=0.004).

Sonuç: Pozitron emisyon tomografisinde maksimum standardize tutulum değerinin 2.5’in üzerinde olduğu durumlarda lenf nodu tutulumunun mediastinoskopiyle değerlendirilmesi gerektiği, 2.5’in altında olduğu durumlarda ise torakotomi yapılmasının yanlış bir yaklaşım olmayacağı sonucuna varıldı.

Keywords : Karsinom, küçük hücreli dışı/radyonüklid görüntüleme; akciğer neoplazileri/radyonüklid görüntüleme; lenfatik metastaz; duyarlılık ve özgüllük; pozitron emisyon tomografisi
Viewed : 107657
Downloaded : 3735