ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Hafif-orta derece hipertansiyon ve tip 1 diabetes mellitus olan hastalarda ambulatuvar kan basıncı değerleri ile sol ventrikül parametreleri ve geometrisi arasındaki ilişkiler
Rıfat Eralp Ulusoy1, Nezihi Küçükarslan 2, Ata Kırılmaz 1, Fethi Kılıçarslan 1, İzzet Yavuz3, Ergün Demiralp1
1Department of Cardiology, GATA Haydarpaşa Training Hospital, İstanbul
2Departments of Cardiovascular Surgery Haydarpaşa Training Hospital, İstanbul
3Department of Nephrology, Gülhane Military Medical School, Ankara
Amaç: Hafif-orta derece hipertansiyonlu, tip 1 diabetes mellitusu (DM) olan genç hastalarda, erken kan basıncı değişikliklerinin değerlendirilmesinde ambulatuvar kan basıncı ölçümünün (AKBÖ) etkinliği değerlendirildi ve AKBÖ verileri ile sol ventrikül hipertrofi tipleri arasındaki ilişkiler araştırıldı.

Çalışma planı: Çalışmada hafif-orta derece hipertansiyonu ve tip 1 DM olan 23 genç erişkin hasta (19 erkek, 4 kadın; ort. yaş 26±5) incelendi. Kan basıncı klinik olarak ve 24 saatlik AKBÖ ile ölçüldü. Hastalar, gece kan basıncı gündüz basıncından %10’dan fazla düşmüş ise dipper, %10’dan az düşmüş ise non-dipper olarak sınıflandırıldı. Tüm hastalar ikiboyutlu transtorasik ekokardiyografi ve Doppler ile değerlendirildi ve AKBÖ bulgularının sol ventrikül parametreleri ve geometrisi ile ilişkisi araştırıldı. Ayrıca, hasta grubunun kan basıncı ölçümleri, yaş uyumlu 25 sağlıklı gönüllüden oluşan kontrol grubuyla (21 erkek, 4 kadın; ort. yaş 28±4) karşılaştırıldı.

Bulgular: On bir hastada dipper, 12 hastada non-dipper durum saptandı. İki hasta grubu arasında yaş, cinsiyet, beden kütle indeksi, klinik özellikler, klinik olarak ve AKBÖ ile ölçülmüş kan basınçları açısından anlamlı farklılık bulunmadı. M-mod ekokardiyografik değişkenler dipper ve non-dipper olgularında benzerdi. Dipper olgularında en sık rastlanan LV geometrisi konsantrik hipertrofi (%45.5) idi; bunu normal geometri (%27.3), konsantrik geometri (%18.2) ve eksantrik hipertrofi (%9.1) izlemekteydi. Non-dipper olgularında ise en yaygın tür eksantrik hipertrofi (%41.7) iken, konsantrik hipertrofi, konsantrik remodeling ve normal geometriye sırasıyla %25, %25 ve %8.3 oranlarında rastlandı. Eksantrik hipertrofi sıklığı non-dipper olgularında anlamlı derecede fazla bulundu (p=0.017).

Sonuç: Tip 1 DM’li hipertansif hastalarda AKBÖ ile ortaya konan non-dipper durumu sol ventrikül geometrisini önemli derecede etkileyerek sol ventrikül hipertrofisi tipini belirleyebilir.

Keywords : Kan basıncı tayini, yöntem; kan basıncı izlemesi, ambulatuvar; diabetes mellitus, tip 1; hipertansiyon/komplikasyon; hipertrofi, sol ventrikül/etyoloji
Viewed : 10982
Downloaded : 2358