ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akciğer kanseri ve koroner arter hastalığı olan üç olguda eşzamanlı koroner arter ve akciğer cerrahisi
Özgür Samancılar1, Kutsal Turhan 1, Ufuk Çağırıcı1, Alpaslan Çakan 1, Mustafa Özbaran2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
Ameliyat edilebilir akciğer kanseri ve koroner arter hastalığı birlikteliği nadirdir. Seçilebilecek tedavi yöntemlerinden biri olan eşzamanlı ameliyat, hastanın ayrı seanslarda yapılacak iki farklı majör cerrahi girişimden koruması yanı sıra tedavi maliyetini de düşürmektedir. Bu yazıda, koroner arter hastalığı ve akciğer kanseri nedeniyle, kardiyopulmoner bypass kullanmaksızın aynı seansta ameliyat edilen üç erkek hasta sunuldu. Akciğer kanseri iki hastada evre IA, bir hastada IIIB idi. Bir hastada sol, bir hastada sağ üst lobektomi uygulanırken, göğüs duvarı ve sol subklavyan ven tutulumu olan bir hastada nonanatomik ve inkomplet rezeksiyon uygulandı. Üç hastada da ameliyat sonrası dönem sorunsuzdu, majör kanama sorunu görülmedi. Evre IA tümörlü iki hastanın 41 ay ve 37 aylık takiplerinde lokal nüks ve metastaza rastlanmazken, evre IIIB tümörü olan hasta uzak metastaz olmaksızın beş aylık takibini tamamladı.
Keywords : Komorbidite; koroner arter bypass; koroner hastalık/cerrahi; akciğer neoplazileri/cerrahi
Viewed : 18440
Downloaded : 2153