ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
KORONER BYPASS OPERASYONLARINDA GASTROEPİPLOİK ARTER KULLANILMASI
Selim ERENTÜRK, İhsan BAKIR, Murat MERT, Murat GÜBARAN, Nerime SOYBİR
İstanbul Üniversitesi, Kardiyoloji Enstitüsü, İSTANBUL
Giriş: Kalp cerrahisinde aorta koroner bypass operasyonlarında uzun süreli açık kalma özellikleri bakımından arteryel greftlerin venöz ve artifisiyel greftlere nazaran daha üstün oldugu bilinmektedir. Çoklu koroner arter hastalığı ve revaskülarizasyon gerekliliği durumlarında en yaygın olarak kullanılan arteryel greft olan internal mamaryan arter (İMA) ler yetersiz kalabilmekte ve başka bir greft ya da greftlere gereksinim olmaktadır. Çalışmamızdaki olgulara üçüncü arteryel greft olarak in situ greft olan, histolojik yapı ve endotel fonksiyonları bakımından İMA’ya benzerlik gösteren sağ gastroepiploik arter (RGEA) kullanılmıştır. Yöntem: Çalışmamızdaki 19 olguda arteryel greft olarak bilateral İMA’nın yanısıra RGEA kullanılmıştır. Preopertif üç damar hastalığı saptanmış,onbeşi erkek, dördü bayan olan olguların yaş ortalaması 49,1 (dağılım:31-65) idi. Sonuçlar-Toplam anastomoz sayısı 82(4.42/olgu başına) idi. RGEA onüç olguda RDP’ye, üç olguda RCA’ya, iki olguda PlCx’e, bir olguda PlCx ve OM’e sequential olarak anastomoze edilmiştir. Bir olguda peroperatif Elektrokardiogram değişikliği gözlenmesi üzerine anastomoz yenilendi. Ekg düzeldi. Peroperatif başka bir problem gözlenmedi. Bir olgu kardiyak olmayan nedenlerden dolayı serviste postoperatif 6. gün kaybedildi. Başka komplikasyon olmadı. Tartışma: Koroner arterdeki proksimal lezyon %70’in üzerinde olan, anastomozun mümkün olduğunca koroner akıma paralel akıma sağlayacak şekilde ve anatomik pozisyona azami dikkat edilerek yapıldığı olgularda RGEA ile birlikte tam arteryel revaskülarizasyon ek bir problem oluşmadan gerçekleştirilebilmektedir. Henüz uzun süreli sonuçlara gereksinimi olan RGEA’nın İMA’ların yetersiz kaldığı durumlarda, bir engel yoksa alternatif bir konduit olarak kullanılmasının uygun olduğu düşüncesindeyiz.
Keywords : Aorta koroner bypass operasyonları, arteryel greftler, sağ gastroepiploik arter
Viewed : 12100
Downloaded : 3277