ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akciğer evre I epidermoid karsinomlu olgularda otokrin hareket faktör reseptörü varlığınının sağkalıma etkisi
Kamil Kaynak1, Berrak Akgöz 1, Ahmet Demirkaya 1, Ezel Erşen 1, Murat Kara2, Büge Öz3
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı,İstanbul
2Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Kırıkkale
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Giriş: Çalışmamızda, evre I skuamöz hücreli karsinomlu hastalarda otokrin hareket faktör reseptörü (OHFR) varlığı ve bunun sağkalım ile ilişkisi araştırıldı.

Çalışma planı: Çalışmaya akciğerde evre I skuamöz hücre karsinomu saptanan 30 hasta (23 erkek, 7 kadın; ort. yaş 60±10; dağılım 33-77) alındı. Olguların hiçbiri ameliyat öncesi veya sonrasında kemoterapi veya radyoterapi görmemişti. Ameliyat sonrasında hastalar ortalama 48±11 ay takip edildi. Parametrelerin kıyaslanmasında ki-kare testi kullanıldı. Sağkalım analizi Kaplan-Meier yöntemiyle yapıldı ve istatistiksel farklar log-rank testi ile doğrulandı. Sağkalım üzerine OHFR ve klinik özelliklerin etkisini değerlendirmek için tekdeğişkenli ve çokdeğişkenli Cox regresyon analiz modeli kullanıldı.

Bulgular: Altı hastada (%20) OHFR için boyama pozitif bulundu. Tüm sağkalım, OHFR pozitif olan hastalarda negatif olanlara kıyasla anlamlı derecede kötü bulundu (p=0.052). Çokdeğişkenli analizde OHFR pozitifliği (p<0.016) ve ileri yaş (p<0.015) sağkalım üzerine olumsuz etki yapan bağımsız prognostik faktörler olarak bulundu.

Sonuç: Kanser hastalarının takibinde ve metastatik potansiyelin değerlendirilmesinde OHFR yararlı bir belirteç olabilir; ancak, OHFR’nin adjuvan terapiye bir kılavuz olması için ek çalışmalara ihtiyaç vardır.

Keywords : Otokrin hareket faktör reseptörü; karsinom, skuamöz hücreli; akciğer neoplazileri/metabolizma; sağkalım analizi; tümör belirteci, biyolojik
Viewed : 17334
Downloaded : 3043