ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
KALP KAPAK CERRAHİSİNİ TAKİBEN ÜST GASTROİNTESTİNAL KANAMA GELİŞEN HASTALARDA HELİCOBACTER PYLORİ İNFEKSİYONUNUN ETKİNLİĞİ
İsa AK, Cengiz TÜRKAY, İlhan GÖLBAŞI, Ozan ERBASAN, Atalay METE
Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, ANTALYA
Amaç: Kalp kapağı replasmanı sonrası antikoagulan tedavi alan hastalarda gelişen üst GİS kanamasında Helicobacter Pylori infeksiyonunun etkisini saptamaktır. Hastalar ve Metod: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’nde Şubat 1996 - Şubat 1998 tarihleri arasında, mekanik kalp kapağı takılan ve antikuagulan tedavi alan 108 hastada Helicobacter Pylori antikoruna bakıldı. Ocak 98 tarihinden sonra ameliyat edilen 40 hastanın (Grup 1) preoperatif testlerinde 8 hastada HP ( +) bulundu. Bu hastalar iki hafta süre ile omeprazole 40 mg/gün, klaritromycin 1500 mg/gün ve amoksisilin 1500 mg/gün ile konbinasyon tedavisi verildi. Ocak 98 öncesinde ameliyat olan hastalardan retrospektif olarak değerlendirmeye alınan 40 kişilik grupta (Grup 2) ise 9 hastada HP (+)’liği saptandı. Helicobacter Pylori infeksiyonunun tayini için kan örneği alınarak Enzyme-Linked Immunosorbant Assay olan Rapid Helisal testi uygulandı. Sonuçlar: Grup 1’de çalışma sürecinde hiçbir hastada üst GİS kanaması görülmedi. Grup 2’de HP (+) bulunan 9 hastanın 4’ ünde semptomatik üst GİS kanaması gelişti. Üç hastada postoperatif bir ay içinde ve kan transfüzyonu gerektiren, bir hastada ise postoperatif sekizinci ayda ve kan transfüzyonu gerektirmeyen üst GİS kanama tespit edildi. İki grup arasında GİS kanaması yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptandı (p< 0,05). Rapid Helisal test (+) ‘liğinin yaş ile arttığı belirlendi. Üst GİS kanamasının cins, protrombin zamanı değeri ve kapak pozisyonu ile ilişkili olmadığı görüldü (p>0,05). Çalışmaya alınan her iki gruptaki hastalarda erken ya da geç dönemde kaybedilen olmadı. Sonuç: Sonuç olarak, Helicobacter Pylori infeksiyonu ile üst GİS arasındaki ilişkinin antikuagulan tedavi mevcudiyetinde güçlü olduğu kanısına varıldı.
Keywords : Kalp Kapak Cerrahisi, üst gastrointestinal kanama, Helicobacter Pylori
Viewed : 12962
Downloaded : 4311