ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner arter bypass cerrahisinde kardiyopulmoner bypass’ın nörokognitif fonksiyonlara etkisi
İhsan İşkesen, Funda Yıldırım, Hayrettin Şirin
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa
Amaç: Koroner arter cerrahisi geçiren hastalarda kardiyopulmoner bypass uygulamasının nörokognitif fonksiyonlara etkisi değerlendirildi.

Çalışma planı: Koroner arter bypass greft ameliyatı geçiren 36 hasta (24 kadın, 12 erkek; ort. yaş 57±2) ileriye dönük olarak çalışmaya alındı. Hastalara ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası birinci ayda nörokognitif testler (Yaşam Kalitesi SF-36 testi, Standardize Mini- Mental Test, Hamilton Anksiyete Ölçeği, Pitsburg Uyku Kalite İndeksi ve Epworth Uykululuk Testi) uygulandı. Hastaların demografik ve hemodinamik özellikleri değerlendirildi.

Bulgular: Ameliyat öncesi ve sonrası değerler karşılaştırıldığında, Yaşam Kalitesi SF-36 testi ve Hamilton Anksiyete Ölçeği’nde psikolojik ve motor ya da fiziksel fonksiyon altgruplarında ameliyattan sonra anlamlı artış görüldü (p<0.05). Standardize Mini-Mental Test değerlerinde değişme olmadı (p>0.05). Pittsburgh ve Epworth testlerinde ise sırasıyla anlamlı olmayan azalma ve artış görüldü.

Sonuç: Koroner bypass cerrahisi hastaların yaşam kalitesini artırmaktadır. Hamilton motor ve psikolojik anksiyete değerlendirmesinde her iki parametrede azalma görülmüştür. Kognitif fonksiyonlarda düşüş anlamlı bulunmamıştır.

Keywords : Kardiyopulmoner bypass/psikoloji; biliş bozuklukları/etyoloji; nöropsikolojik test; ameliyat sonrası komplikasyon; yaşam kalitesi; anket
Viewed : 19450
Downloaded : 3229