ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Tip-B aort disseksiyonlarında torasik aort replasmanı: Orta dönem sonuçlar
Ali Kubilay Korkut1, Gürkan Çetin1, Emin Tireli2
1Department of Cardiovascular Surgery, İstanbul University Haseki Cardiology Institute, İstanbul
2Department of Cardiovascular Surgery, Medicine Faculty of İstanbul University, İstanbul
Amaç: Akut ve kronik tip-B aort disseksiyonlarının cerrahi tedavisi halen tartışmalıdır. Kontrol edilemeyen ağrı, visseral iskemi, dolaşım bozukluğu ve yırtılma ihtimali yüksek akut tip-B aort disseksiyonlu hastalara müdahale gereklidir. Bu çalışmada aort disseksiyonu tanısıyla ameliyat edilen hastaların orta dönem sonuçları değerlendirildi.

Çalışma planı: Çalışmaya aort disseksiyonu tanısıyla ameliyat edilen 29 hasta alındı. On dört hastada (12 erkek, 2 kadın; ort. yaş 53; dağılım 34-65) akut, 15 hastada (11 erkek, 4 kadın; ort. yaş 62; dağılım 38-74) kronik tip-B aort disseksiyonu vardı. Hastalar ortalama üç yıl (dağılım 1-7 yıl) olan takip süresi içinde çokkesitli bilgisayarlı tomografi ile değerlendirildi. Abdominal ve inen aort çapları ölçüldü; yalancı lümen açıklığı ve aort ve yalancı lümendeki büyümeler değerlendirildi.

Bulgular: Her iki gruptan ikişer hasta ameliyat sonrası erken dönemde kaybedildi. Akut aort disseksiyonu grubunda, iki hastada yalancı lümen açık bulundu; çapları 8 mm ölçüldü, bu hastaların ikisinde de yeniden ameliyat gerekmedi. Kronik aort disseksiyonu grubunda ise yalancı lümen sekiz hastada açık bulundu; bunların altısında hem gerçek hem de yalancı lümene, ikisinde ise gerçek lümene distal anastomoz yapılmıştı. Bu hastaların altısında yalancı lümen çapı 5 mm idi. Bu grupta, hem gerçek hem de yalancı lümenin açık bulunduğu üç hastada, aort çapı 6 cm'yi geçtiği için torakoabdominal aort replasmanı yapılması gerekti.

Sonuç: Torasik aort çapının 5.5 cm veya üzerinde olduğu kronik tip-B aort disseksiyonlarında cerrahi tedavi düşünülmelidir. Tip-B disseksiyonu olan hastalarda ameliyat sonrası yalancı lümen açıklığı prognozu olumsuz etkilemektedir.

Keywords : Anastomoz, cerrahi; anevrizma disseksiyonu/ cerrahi; aort anevrizması/cerrahi; bilgisayarlı tomografi
Viewed : 9951
Downloaded : 3027