ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Radyolojik olarak parankim tutulumu olmayan plevral tüberkülozun bulaştırıcılığı
Ersin Demirer1, Erdoğan Kunter1, Ahmet İlvan1, Hakan Çermik2, Hakan Mutlu3, Faruk Çiftçi1
1Departments of Pulmonary Diseases, GATA Haydarpaşa Training Hospital, İstanbul
2Departments of Pathology, GATA Haydarpaşa Training Hospital, İstanbul
3Departments of Radiology, GATA Haydarpaşa Training Hospital, İstanbul
Amaç: Plevral tüberküloza her zaman radyolojik olarak belirgin parankim hastalığı (PH) eşlik etmemekte ve klinik pratikte, radyolojik olarak PH belirtisi olmayan hastalar genellikle bulaştırıcı olarak değerlendirilmemektedir.

Çalışma planı: Çalışmaya plevral tüberküloz tanısı kanıtlanmış 77 hasta (3 kadın, 74 erkek; ort. yaş 23±6; dağılım 18-52) alındı. Balgam yayması (BY) veya mide lavajı yayması (MLY) ile asit-alkole dirençli basil yönünden pozitif bulunan ve/veya balgam kültürü (BK) veya mide lavajı kültüründe M. tuberculosis saptanan hastalar muhtemel bulaştırıcı kabul edildi.

Bulgular: Balgam veya gastrik lavaj sonuçları bir arada değerlendirildiğinde, altı hastada (%7.8) yayma, 21 hastada (%27.3) kültürde pozitifliğe rastlandı. Toplamda 27 hastada (%27.3) basil-pozitif pulmoner tüberküloz saptandı. Göğüs radyografisinde 29 hastada (%37.7) PH izlendi. Elli beş hastada yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi (BT) çekildi ve 48 hastada (%87.3) PH saptandı. Göğüs radyografisinde PH saptanan hastaların beşinde (%17.2) yayma, 13’ünde (%44.8) kültür pozitifliği bulundu. Radyografide PH saptanmayan 48 hastanın balgam veya mide lavajı örneklerinde ise; birinde (%2.1) yayma, sekizinde (%16.7) kültür pozitifliği bulundu. Yüksek çözünürlüklü BT ile PH saptanan 48 olguda, bir hastada (%2.1) yayma, 12 hastada (%25) kültür pozitif bulundu; PH saptanmayan yedi hastanın ikisinin (%28.5) kültürleri pozitif bulunurken, yayma örnekleri tüm hastalarda negatif idi. Parankim hastalığının belirlenmesinde yüksek çözünürlüklü BT daha duyarlı olmakla birlikte, bulaştırıcılık oranı göğüs radyografisinde PH saptanan grupta anlamlı derecede daha yüksekti (p=0.007).

Sonuç: Plevral tüberkülozlu hastalarda radyolojik olarak parankimal tutulum saptanmasa bile bulaştırıcılık olabileceği sonucuna varıldı.

Keywords : Bronkoalveoler lavaj sıvısı/mikrobiyoloji; plevra/mikrobiyoloji; balgam/mikrobiyoloji; bilgisayarlı tomografi; tüberküloz, plevral/tanı/radyografi
Viewed : 12671
Downloaded : 2748